Odpowiedź

W oparciu o przepis art. 80 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) - dalej pr. bud., zadania administracji architektoniczno-budowlanej (wydawanie pozwoleń na budowę) wykonuje starosta. Prezydent miasta na prawach powiatu stosownie do przepisu art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie powiatowym - dalej u.s.p. , wykonuje funkcje organu powiatu, tj. starosty. Wśród zadań, które znajdują się w zakresie uprawnień starosty w innych typach powiatów wchodzą zadania z zakresu administracji rządowej, które na terenie miasta na prawach powiatu stosownie do powyżej przytoczonego uregulowania wykonuje prezydent miasta.


Na podstawie przepisu art. 38 ust. 2  u.s.p.  starosta może upoważnić wicestarostę, poszczególnych członków zarządu, pracowników starostwa, powiatowych służb, inspekcji i straży oraz kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych należących do właściwości powiatu.

Przepisem powierzającym wójtowi, burmistrzowi albo prezydentowi miasta kompetencje do wydawania decyzji w sprawie warunków zabudowy jest art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) - dalej u.p.z.p. Uprawnienie przyznające prezydentowi jako organowi gminy możliwość upoważnienia zastępców lub innych pracowników urzędu gminy do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, w jego imieniu ustanawia przepis art. 39 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym - dalej u.s.g.
 

Oprócz powyżej przytoczonych regulacji, ogólnym przepisem postępowania administracyjnego dającym możliwość upoważnienia pracowników jednostki organizacyjnej do załatwiania spraw w jego imieniu w ustalonym zakresie, a w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń – jest art. 268a Kodeksu postępowania administracyjnego – dalej k.p.a.
 

Upoważnienie do załatwiania określonego zakresu spraw powinno być sporządzone na piśmie, precyzyjnie wskazywać osobę upoważnioną oraz zakres upoważnienia. Stosunek przepisu art. 268a k.p.a. i art. 39 ust. 2  u.s.g.  nie wpływa to, że  u.s.g.  zawiera przepisy o charakterze ustrojowym, skoro przepis ten jest przepisem postępowania administracyjnego (zob. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 maja 2007 r., II FSK 622/06).
 

Upoważnienie może być dokonane wyłącznie przez osobę piastującą funkcję organu (starostę, wójta, burmistrza, prezydenta) [por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 maja 2007 r., II FSK 621/06]. Dokonanie upoważnienia nie powoduje, że organ traci kompetencje określone w upoważnieniu na rzecz osoby w nim wymienionej. Osoba piastuna organu, która udzieliła upoważnienia, może również załatwiać sprawy, wydawać decyzje, które znajdują się w zakresie upoważnienia.
 

W przypadku śmierci lub wygaśnięcia mandatu osoby piastującej funkcję organu administracji publicznej, upoważnienie do załatwiania spraw podpisane przez tą osobę nie wygasa i pozostaje w mocy.

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)