Przedsiębiorstwo wodno - kanalizacyjne, będące jednostką podległą prezydentowi miasta, zostało przekształcone w jednoosobową sp. z o.o. miasta.

Czy w przypadku wystąpienia spółki z wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego prezydent podlega wyłączeniu od załatwienia sprawy, zgodnie zart. 127 ust. 7b ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 145) – dalej pr. wod. ?

Czy prezydent będzie podlegał takiemu wyłączeniu również w przypadku postępowania o stwierdzenie wygaśnięcia pozwolenia (koniec terminu ważności) przejętego przez spółkę od miejskiego przedsiębiorstwa?

Odpowiedź:

Prezydent miasta na prawach powiatu może wydać pozwolenie wodnoprawne spółce komunalnej (np. MPWiK sp. z o.o.), jak i wygasić pozwolenie wodnoprawne wydane spółce, po przekształceniu jej w spółkę kapitałową.

Uzasadnienie:

Spółka kapitałowa (sp. z o.o., s.a.) powstała w wyniku przekształcenia miejskiej jednostki organizacyjnej (np. zakładu budżetowego) jest odrębną od miasta osobą prawną, nawet jeśli miasto posiada w niej większość lub całość udziałów. Nie zachodzi zatem przypadek, o którym mowa w art. 127 ust. 7b pr. wod. nakazujący organowi wyłączenie się ze sprawy. Prezydent miasta, wydając decyzję spółce miejskiej nie wydaje decyzji "sam sobie". Tak byłoby, gdyby np. prezydent miasta miał wydać decyzję dzielnicy.

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.)