W dokumencie zamieszczonym na stronie internetowej, Prezydent przypomniał, że 27 maja 1990 roku odbyły się pierwsze wolne wybory. W tym dniu władze samorządowe przejęły odpowiedzialność za rozwój swoich gmin. Jego zdaniem była to jedna z najważniejszych reform ustrojowych.

W opinii Bronisława Komorowskiego rozwój kraju zależy od pracy jego obywateli. Władze publiczne nigdy nie mogą jej zastąpić, ale muszą im ją ułatwiać i do niej zachęcać. Rozwój samorządności terytorialnej jest więc w interesie nas wszystkich – dodał. Zdaniem Prezydenta do obecnych problemów można zaliczyć kwestie wzmocnienia mechanizmów pozwalających na udział mieszkańców w podejmowaniu decyzji w sprawach lokalnych, współdziałanie jednostek samorządu terytorialnego różnego szczebla oraz respektowanie przez administrację rządową konstytucyjnych gwarancji samodzielności samorządu. Również partie polityczne w niewystarczającym stopniu uznają specyfikę zadań i rolę samorządu terytorialnego, przenosząc na szczeble lokalne swoje spory ogólnokrajowe i nie wykonując najczęściej podstawowego zadania, jakim jest przedstawianie społecznościom lokalnym alternatywnych programów rozwoju ich gmin czy powiatów.

Prezydent podkreślił, iż wymienione problemy stanowią istotę inicjatywy legislacyjnej, nad którą toczą się już prace i którą zamierza podjąć w najbliższym czasie. Są to kwestie podstawowe dla przyszłości samorządu w Polsce. Chcąc wspierać skutecznie rozwój samorządności terytorialnej, trzeba wierzyć ludziom, że potrafią z niej mądrze skorzystać. Powinni zatem decydować w większym stopniu o tym, czego im potrzeba, i rozwiązywać własne, lokalne sprawy. Aktywny udział w lokalnym życiu publicznym to nowoczesna forma patriotyzmu, której nam bardzo potrzeba – dodał.


Na podstawie: www.prezydent.pl