Pytanie:
Czy prezesa spółki z o.o. ze 100% udziałem gminy, będącego równocześnie członkiem zarządu rady powiatu, można odwołać ze stanowiska i rozwiązać z nim umowę o pracę bez zgody rady powiatu?

Odpowiedź:

Autorka przyjmuje, że pytanie dotyczy stanowiska prezesa spółki. Zgodnie z postanowieniem art. 203 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych - dalej k.s.h. "Członek zarządu może być w każdym czasie odwołany uchwałą wspólników". W art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej - dalej u.g.k. mowa, że w jednoosobowych spółkach jednostek samorządu terytorialnego funkcję zgromadzenia wspólników (walnego zgromadzenia) pełnią organy wykonawcze tych jednostek samorządu terytorialnego. Należy jednak zwrócić uwagę, że stosownie do treści art. 10a ust. 6 u.g.k. członków zarządu spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego powołuje i odwołuje rada nadzorcza. Odwołanie prezesa stanowi zatem prerogatywę rady nadzorczej. rada nadzorcza w spółce gminnej nie jest powiązana z radą powiatu. W ocenie Autorki zatem rada powiatu nie jest w żadnym stopniu ani zakresie kompetentna do udziału w odwołaniu prezesa spółki komunalnej. Jednocześnie art. 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym nie obejmuje udziału w decyzji o powołaniu lub odwołaniu władz spółki gminnej. O jej tworzeniu tak. W tym stanie Autorka stoi na stanowisku, że odwołanie prezesa spółki gminnej nie wymaga stanowiska ani zgody rady powiatu. 

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczń Społecznych
Artykuł pochodzi z programu Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczń Społecznych
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami