Ministerstwo Rozwoju Regionalnego określiło warunki i tryb udzielania gminom kredytów z Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych.

Gminy, ich związki, a także powiaty i związki powiatów mogą się ubiegać o preferencyjne kredyty z Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych. Pieniądze te można przeznaczyć na przygotowanie niezbędnej dokumentacji projektowej, koniecznej do ubiegania się o dofinansowanie inwestycji z funduszy unijnych, środków Mechanizmu Finansowania Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Kredyty udzielane są za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego. Jak wynika z rozporządzenia, które wchodzi w życie 30 marca 2011 r., kredyt taki będzie przyznawany na wniosek zainteresowanego samorządu. Należy go przygotować i złożyć na specjalnym formularzu, którego wzór opracuje BGK. Wnioski będą oceniane przez BGK w kolejności ich zarejestrowania. Rozporządzenie określa kryteria tej oceny. Do najważniejszych należy możliwość sfinansowania przez gminę (powiat) co najmniej 20% kosztów związanych z przygotowaniem dokumentacji projektowej oraz zdolność do spłaty zaciągniętego ze środków FRIK kredytu.

Opracowanie: Anna Dudrewicz
Źródło: Rzeczpospolita, 29 marca 2011 r.