Zastrzeżenia UOKiK wzbudziły praktyki stosowane przez gminy Ornontowice oraz Mierzęcice. Obie gminy arbitralnie określiły wysokość bonifikaty, jaką może otrzymać odbiorca w przypadku dostarczenia wody o pogorszonej jakości – 10% należności za wodę dostarczoną w okresie trwania zakłócenia. Postępowanie antymonopolowe przeciwko gminie Ornontowice zostało wszczęte w październiku ubiegłego roku, a przeciwko gminie Mierzęcice – w grudniu.

Zdaniem prezesa UOKiK rekompensata powinna odpowiadać poniesionym niedogodnościom nie może być z góry określona. Gmina Ornontowice zastrzegała sobie dodatkowo, że nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostawie wody i odprowadzanie ścieków w przypadku braku zasilania energetycznego. Zgodnie z prawem, przerwy mogą wystąpić także z winy przedsiębiorcy, a w takiej sytuacji klient powinien mieć szansę na odszkodowanie. Prezes Urzędu uznała, że obie gminy nadużyły pozycji dominującej. Gmina Mierzęcice zobowiązawszy się do zmiany takich praktyk uniknęła kary. Natomiast gmina Ornontowice praktyk nie zaprzestała, co doprowadziło do nałożenia na nią kary w wysokości 2.067 zł. Decyzje dotyczące gmin Mierzęcice oraz Ornontowice nie są ostateczne. Ukaranym przysługują odwołania od decyzji UOKiK do sądu.

Delegatura Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Katowicach istnieje od 1990 roku. W tym czasie wydała niemal 1000 decyzji w sprawach antymonopolowych i dotyczących naruszania zbiorowych interesów konsumentów. Działania Delegatur UOKiK nie ograniczają się jednak wyłącznie do lokalnych rynków. Wydają rozstrzygnięcia mające znaczenie dla przedsiębiorców i konsumentów w całym kraju.