- Niezbędne jest bowiem umożliwienie waloryzacji kontraktów publicznych. Z drugiej strony ważne będzie także jasne określenie zasad wyboru usługodawcy w systemie PPK przez jednostki administracji publicznej i samorządowej. W tym obszarze konieczna jest pełna transparentność - czytamy w opinii tych organizacji.

Według nich istotną kwestią będzie wsparcie legislacyjne waloryzacji w kontraktach publicznych zawartych na okres dłuższy niż 12 miesięcy – zgodnie z zapisami ustawy zamówienia publiczne oraz dobrą praktyką. Takie rozwiązania zastosowano przy zmianie sposobu ozusowania umów zleceń do poziomu minimalnego wynagrodzenia, a następnie w przepisach o minimalnej stawce godzinowej w umowach zleceniach – gdzie waloryzacja nie objęła tylko zamówień publicznych, ale wszystkie kontrakty powyżej 12 miesięcy.

Zdaniem autorów opinii należy zwrócić uwagę, że konstrukcja PPK – efektywna pod względem doprowadzenia do faktycznego upowszechnienia systemu – może prowadzić do swoistego kumulowania podmiotów zobowiązanych do stosowania przepisów prawa zamówień publicznych w wyznaczonej instytucji finansowej. Trzymiesięczny okres na wykonanie przez pracodawcę podlegającemu rygorowi prawa zamówień publicznych na dokonanie zgodnego z procedurami wyboru może okazać się niewystarczający.

LEX Zamówienia Publiczne>>

- Ze względu na zwiększone koszty wejścia do systemu PPK – czyli 1,5 pp. po stronie pracodawcy i 2 pp po stronie pracownika – nowe rozwiązanie obciąży w całości koszty pracodawcy. Należy zwrócić uwagę, że przykładowo we wszystkich kontraktach na rynku zamówień publicznych firmy będą mogły zwaloryzować – czyli przenieść na klienta – wyłącznie rosnące koszty po stronie pracodawcy. Koszty po stronie pracownika będą wprost obciążać budżety wykonawców. Dlatego należy zwrócić szczególną uwagę na właściwe kalkulowanie zamówień przez instytucje publiczne i samorządowe – mówi Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich.

- Należy wskazać, że celem uniknięcia wątpliwości w zakresie obowiązku lub braku obowiązku stosowania procedury wyboru kontrahenta dla celów utworzenia PPK, powinno się w przygotowywanej w tym zakresie regulacji jednoznacznie określić relację postępowania w zakresie wyboru usługodawcy PPK do przepisów o zamówieniach publicznych. Tematyka zamówień publicznych wiąże się także z kwestią tzw. wyznaczonej instytucji finansowej, do której będą z mocy prawa trafiały podmioty, które w przewidzianym przez ustawodawcę czasie nie zdążą zawrzeć umowy o zarządzanie w ramach PPK z podmiotem dopuszczonym do oferowania produktu na portalu emerytalnym – komentuje dr Marcin Wojewódka, członek zarządu Instytutu Emerytalnego.