Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.


Starosta udzielił zakładowi pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód roztopowych i opadowych. W wyniku poszerzenia prowadzonej działalności zakład stara się uzyskać pozwolenie wodnoprawne od marszałka ze względu na przejście do I grupy przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.Czy starosta powinien na wniosek strony uchylić swoje pozwolenie, czy je wygasić (zakład zrzekłby się uprawnień)?

Czy uchylenie/wygaśnięcie powinno być wydane przed uzyskaniem pozwolenia od marszałka czy po wydaniu takiego pozwolenia?

Jeżeli uchylenie pozwolenia przed nowym, to zakład przez co najmniej 14 dni (do czasu uprawomocnienia się decyzji starosty) nie będzie miał żadnego pozwolenia, co wiąże się z podwyższonymi opłatami.


Czy uchylenie przez starostę powinno być po wydaniu pozwolenia przez marszałka? Czy wygasić takie pozwolenie powinien marszałek czy starosta?

Odpowiedź:

Wygaszenie decyzji, którą wydał starosta, powinno nastąpić po wydaniu decyzji przez marszałka, najwcześniej w dniu, w którym nowa decyzja stała się ostateczna. Zakład powinien zrzec się uprawnień do decyzji, którą otrzymał od starosty. Organ powinien wygasić decyzję starosty na wniosek strony. Wniosek dotyczący zrzeczenia się uprawnień wynikających z decyzji zakład powinien przedłożyć marszałkowi województwa przed wydaniem nowej decyzji z prośbą o wygaszenie po stwierdzeniu przez organ ostateczności.

W przedmiotowym przypadku organem właściwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego powinien być marszałek województwa.

Uzasadnienie:

W przypadku pozwoleń wodnoprawnych zasadnicze znaczenie ma art. 135 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 145) - dalej pr. wod., zgodnie z którym pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli: upłynął okres, na który było wydane, zakład zrzekł się uprawnień ustalonych w tym pozwoleniu, zakład nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne oraz art. 138 ust. 1 pr. wod, zgodnie z którym stwierdzenie wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego następuje z urzędu lub na wniosek strony, w drodze decyzji.

Są to przepisy szczególne odnoszące się tylko do pozwoleń wodnoprawnych. W praktyce wygaszenie z urzędu następuje w przypadku, gdy upłynął okres, na który było wydane. Natomiast gdy nie upłynął okres, na który pozwolenie było wydane, zakład musi się zrzec uprawnień, a zrzeczenie powinno wpłynąć do organu przed wydaniem nowej decyzji z prośbą, aby wygaszenie nastąpiło po stwierdzeniu, że decyzja stała się ostateczna.

Zgodnie z art. 140 ust. 1 pr. wod., organem właściwym do wydawania pozwoleń wodnoprawnych, z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a, jest starosta, wykonujący to zadanie jako zadanie z zakresu administracji rządowej.


Zgodnie zaś z art. 140 ust. 2 pkt 1 pr. wod., marszałek województwa wydaje pozwolenia wodnoprawne, jeżeli szczególne korzystanie z wód, wykonywanie urządzeń wodnych lub eksploatacja instalacji bądź urządzeń wodnych są związane z przedsięwzięciami lub instalacjami, o których mowa w art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.)

Natomiast zgodnie z art. 140 ust. 3 pr. wod., organ właściwy do wydawania pozwolenia wodnoprawnego jest właściwy w sprawach stwierdzenia wygaśnięcia, cofnięcia lub ograniczenia tego pozwolenia, a także orzeczenia o przeniesieniu prawa własności urządzenia wodnego na własność właściciela wody. Skoro na dzień wydania decyzji dla zakładu właściwy był marszałek województwa, to on również powinien wygasić decyzję starosty.


W tym zakresie inne stanowisko zajął Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 2 października 2012 r., II OW 129/12, ale mamy w tym przypadku do czynienia z zakładem który przestał istnieć, a nie z zakładem, który stara się o nowe pozwolenie w związku ze zmianą klasyfikacji przedsięwzięcia.

Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.