Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.

Komu należy udzielić pozwolenia wodnoprawnego: wójtowi gminy czy gminie? Wnioski o pozwolenia wodnoprawne w imieniu gmin składają wójtowie. Jak interpretować art. 29 i 30 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267) - dalej k.p.a.? Czy prawidłowe będzie: „udzielam pozwolenia wodnoprawnego gminie X reprezentowanej przez wójta gminy X”, czy wyłącznie „udzielam pozwolenia wodnoprawnego gminie X”?


Odpowiedź:

Zgodnie z art. 29 k.p.a., stronami mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, a gdy chodzi o państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne i organizacje społeczne – również jednostki nieposiadające osobowości prawnej. Zgodnie z doktryną, „zdolność bycia stroną w postępowaniu administracyjnym posiadają wszystkie osoby prawne bez żadnych ograniczeń.

W świetle art. 33 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) osobami prawnymi są m.in. Skarb Państwa i jednostki organizacyjne, którym przepisy szczególne przyznają osobowość prawną. Przepis art. 29 k.p.a. nie różnicuje w tym zakresie statusu publicznych osób prawnych, kościelnych osób prawnych, korporacyjnych osób prawnych i osób prawnych typu zakładowego, przy czym do publicznych osób prawnych zalicza się m.in. komunalne osoby prawne, w tym jednostki samorządu terytorialnego, np. gmina (por. A. Wróbel, Komentarz do art. 29 k.p.a., opublikowany w bazie LEX).

Zgodnie z art. 30 § 3 k.p.a., strony niebędące osobami fizycznymi działają przez swych ustawowych lub statutowych przedstawicieli. Zgodnie z doktryną, „przepis ten dotyczy również państwowych (samorządowych) jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz organizacji społecznych nieposiadających osobowości prawnej”.

I tak, w odniesieniu do gminy jako osoby prawnej, SN w postanowieniu z dnia 12 grudnia 1995 r., II CRN 184/95 uznał, że "gmina jako osoba prawna działa przez swoje organy w sposób przewidziany w ustawie.

Organem uprawnionym do czynności procesowych gminy przed sądem jest zarząd, natomiast wójt może reprezentować gminę przed sądem na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez zarząd” (por. A.Wróbel,Komentarz do art. 30 § 3 k.p.a., opublikowany w bazie LEX).


W mojej ocenie oznacza to, że jeżeli wnioskodawcą była gmina reprezentowana przez wójta, to decyzja powinna być również wydana na tę gminę reprezentowaną przez wójta.

Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.