Do Starosty wpłynął wniosek o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie z oczyszczalni zakładowej oczyszczonych ścieków do rzeki (w ilości Qmax/d = 3,0 m). Z racji, iż na rozprawie wodnoprawnej okazało się, że wylot ścieków nie spełnia wymagań określonych w pozwoleniu wodnoprawnym (wydanym w roku 1992 przez urząd wojewódzki) na wykonanie tego urządzenia - wylot został zniszczony i oczyszczone ścieki spływają po skarpie zbocza do rowu przydrożnego, starosta zwrócił się do inwestora o uporządkowanie i doprowadzenie zniszczonego wylotu ścieków do stanu zgodnego z ww. pozwoleniem wodnoprawnym. Określił jednocześnie termin, w którym musi to nastąpić.

Czy brak istnienia wylotu ścieków do rzeki może być podstawą do odmowy udzielenia pozwolenia wodnoprawnego i czy odprowadzanie tych ścieków do rowu przydrożnego spełnia przesłanki określone w art. 125 pkt 3 Prawa wodnego ?

Odpowiedź

Niewykonanie obowiązku nałożonego przez starostę polegającego na naprawie wylotu jest podstawą do odmowy wydania pozwolenia wodnoprawnego. Urządzenie wodne musi odpowiadać technicznym standardom jakości dla urządzeń wodnych, nie może negatywnie oddziaływać na środowisko, wpływając negatywnie na zmianę stosunków wodnych.

Odprowadzanie ścieków poprzez zniszczony wylot do rowu przydrożnego narusza wymagania ochrony środowiska i zdrowia ludzi, o czym mowa w art. 125 pkt 3 Prawa wodnego . Przepis art. 125 Prawa wodnego ustanawia zasadę zgodności treści pozwolenia wodnoprawnego z przepisami systemu obowiązującego prawa, w szczególności regulującymi warunki korzystania z wód regionu i wód zlewni.

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.)