Pełna treść artykułu dostępna jest w programie LEX dla Samorządu Terytorialnego>>>

Wojewoda udzielił związkowi gmin pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie składowiska odpadów w gminie.

Na mocy uchwały związku gminnego posiadaczem składowiska stała się spółka. Związek gmin wniósł bowiem aportem przedsiębiorstwo komunalne – składowisko odpadów, w zamian za przejęcie udziałów w spółce.

W związku z tym spółka wystąpiła do marszałka województwa o wydanie zaświadczenia potwierdzającego przejście z mocy prawa na jej rzecz pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie składowiska.

Marszałek odmówił odmówił wydania zaświadczenia. Uznał bowiem, iż spółka powinna najpierw wystąpić o wydanie decyzji przenoszącej prawa i obowiązki wynikające z decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów oraz z pozwolenia zintegrowanego.

Spółka powołując się na art. 552 k.c. wskazała, że zbycie przedsiębiorstwa odnosi się generalnie również do koncesji, licencji, zezwoleń oraz innych decyzji administracyjnych związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa.

Zdaniem WSA istota sporu sprowadzała się do odpowiedzi na pytanie, czy pokrycie kapitału zakładowego spółki aportem w postaci utworzonego przez związek gmin przedsiębiorstwa komunalnego, obejmującego składowisko odpadów, powoduje przejście z mocy prawa na rzecz tej spółki praw i obowiązków wynikających z decyzji udzielającej pozwolenia zintegrowanego na składowisko odpadów, wydanej dla związku gmin.

Zdaniem sądu przejście praw i obowiązków wynikających z pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie składowiska, na podmiot zainteresowany jego przejęciem nie następuje automatycznie. Przeniesienie praw i obowiązków wynikających z pozwolenia zintegrowanego na składowisko odpadów może nastąpić po uzyskaniu decyzji, o której mowa w art. 151 ust. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21), który ma charakter przepisu szczególnego w stosunku do art. 552 k.c.

Ponadto powierzenie wykonywania zadań z zakresu gospodarki komunalnej w trybie art. 136 ustawy o odpadach, nie zwalnia spółki od obowiązku uzyskania wszystkich wymaganych zezwoleń, które są potrzebne do prowadzenia danego rodzaju działalności – uznał WSA.Pełna treść artykułu dostępna jest w programie LEX dla Samorządu Terytorialnego>>>


Na podstawie:

Wyrok WSA w Kielcach z 13 lutego 2014 r., sygn. akt II SA/Ke 1074/13, nieprawomocny