Pytanie pochodzi z programu Serwis Budowlany .

Odpowiedź

Okres od złożenia przez stronę wniosku o zawieszenie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę do czasu wydania rozstrzygnięcia w tym przedmiocie przez organ właściwy, jest wliczany do biegu terminu do wydania decyzji w przedmiocie pozwolenia na budowę.

Uzasadnienie

Ustawodawca w art. 35 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) - dalej pr. bud. przewidział jako zasadę obowiązek zakończenia postępowania w przedmiocie pozwolenia na budowę najpóźniej w 65 - tym dniu od dnia wpłynięcia wniosku w tym przedmiocie. Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, gdy organ administracji architektoniczno - budowlanej - pomimo podejmowanych, przewidzianych prawem działań i przy zachowaniu wszystkich reguł prawidłowego postępowania - nie ma możliwości wydania rozstrzygnięcia w sprawie.

Ustęp 8 przywołanego przepisu wymienia zdarzenia, które nie są wliczane do biegu terminu do wydania decyzji w przedmiocie pozwolenia na budowę. W orzecznictwie przyjmuje się, że do czynności, o jakich mowa w ust. 8 art. 35 ustawy Prawo budowlane nie można zaliczyć zwykłych czynności procesowych, takich jak powiadomienie stron o wszczęciu postępowania (art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267) - dalej k.p.a.) czy też zawiadomienie tych stron o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym sprawy, jak też uczestniczenia w przeprowadzeniu dowodu (art. 77 § 4 k.p.a., art. 79 § 2 k.p.a., art. 81 k.p.a.) ani też czynności związanych z ustaleniem stron postępowania. Są to bowiem czynności konieczne do dopełnienia w każdym postępowaniu administracyjnym i mieszczą się one w maksymalnym czasie postępowania o wydalenie pozwolenia budowlanego wyznaczonym na 65 dni.

Do 65 - dniowego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony, albo z przyczyn niezależnych od organu.

Przykładem zwłoki w postępowaniu niezawinionej przez organ jest sytuacja, gdy wniosek zawiera braki w zakresie projektu i wówczas organ ma obowiązek wezwać wnioskodawcę do ich uzupełnienia. W okresie wyznaczonym na uzupełnienie braków projektu organ prowadzący postępowanie nie ma możliwości podjęcia żadnych działań zmierzających do wydania decyzji pozwolenia na budowę - ani pozytywnej, ani negatywnej i ten okres należy zakwalifikować jako okres opóźnienia zaistniałego z przyczyn niezależnych od organu.

Z kolei przez użyte w przywołanym przepisie wyrażenie "okresów zawieszenia postępowania" należy rozumieć czas od wydania postanowienia w przedmiocie zawieszenia postępowania do wydania postanowienia w przedmiocie podjęcia zawieszonego postępowania. W świetle stanowiska sądów administracyjnych nie sposób więc uznać, że czas od złożenia przez stronę wniosku o zawieszenie postępowania do czasu wydania rozstrzygnięcia w tym przedmiocie nie jest wliczany do biegu terminu i jest opóźnieniem spowodowanym z winy strony.

Pytanie pochodzi z  programu Serwis Budowlany .