Polskie przepisy z zakresu zamówień publicznych nie zobowiązują zamawiających do ubezpieczania realizacji inwestycji publicznych (np. od skutków powodzi), podczas gdy w innych krajach członkowskich UE uczestnicy procesu budowlanego ubezpieczają się na wypadek wystąpienia siły wyższej. Wprowadzenie obowiązkowego ubezpieczenia proponuje Izba Projektowania Budowlanego, której przedstawiciel dr inż. Aleksander Krupa mówi wprost o konieczności zadbania o wydatkowanie środków publicznych poprzez regulację ustawową.

Podmioty zamawiające nie będą naliczać kar umownych za nieterminowe wykonywanie zamówień, ponieważ mogą się ich domagać wyłącznie w przypadku zwłoki wykonawcy, czyli jego zawinionego działania. Wystąpienie powodzi czy to na terenie wykonawcy, czy na terenie zamawiającego, nie będzie uzasadniało obowiązku zapłaty kar umownych. Zamawiający nie może obciążać wykonawców odpowiedzialnością za skutki powodzi, ponieważ jest to sytuacja, której żadna ze stron nie mogła przewidzieć i na którą nie miała większego wpływu. Piotr Trębicki, partner w Kancelarii Prawnej Czublun Trębicki, zauważa, że występująca powódź może być przyczyną uzasadniającą brak sankcji zatrzymania wadium w warunkach art. 46 ust. 4a Prawa zamówień publicznych . Jeśli wykonawca nie złoży lub nie uzupełni np. opinii bankowej z powodu fali powodziowej, zamawiający będzie musiał uznać, że wynika to z przyczyn nieleżących po stronie wykonawcy.

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych Jacek Sadowy podkreśla, że nie można uznać za zasadę w zamówieniach publicznych, że powódź jako siła wyższa usprawiedliwia każdą nieterminową realizację zamówienia na terenach dotkniętych powodzią. Wpływ powodzi na zwolnienie wykonawcy z odpowiedzialności musi być realny, tzn. sam fakt wystąpienia powodzi na danym terenie nie usprawiedliwia opóźnień w realizacji każdego zamówienia na tym terenie. Wykonawca, który chce zwolnić się z odpowiedzialności za nieterminową realizację zamówienia musi udowodnić realny wpływ powodzi na jego działalność.

Na podstawie: Gazeta Prawna z dnia 4-6 czerwca 2010 r.

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.)