Gdzie można takie postępowanie zaskarżyć?

Czy jest to niedopełnienie obowiązków przez organ prowadzący?

Odpowiedź

Treść pytania zawiera sformułowania, których nie można jednoznacznie zinterpretować. W związku z tym, udzielając odpowiedzi przyjęto następujące założenia:
1. "dać pełnienie obowiązków" rozumieć można jako przedłużenie powierzenia stanowiska lub powierzenie pełnienia obowiązków dyrektora;
2. postępowania wójta w tej sprawie nie można "zaskarżyć";
3. niedopełnienie obowiązku przez organ prowadzący rozumieć należy jako niewypełnienie przepisów ustawy, o której mowa niżej.

Przepis art. 36a ust. 13 w związku z art. 36a ust. 1 i 2 ustawy o systemie oświaty , odnosi się wprost do kwestii przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora szkoły, któremu uprzednio powierzono to stanowisko po wyłonieniu kandydata w drodze konkursu.

Przepis art. 36a ust. 14 ustawy o systemie oświaty stanowi, że po upływie okresu powierzenia stanowiska dyrektora szkoły organ prowadzący, po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki i rady pedagogicznej, w uzgodnieniu z kuratorem oświaty, może przedłużać powierzenie stanowiska na kolejne okresy.

Przepis art. 36a ust. 5 ustawy o systemie oświaty wskazuje, że powierzenie pełnienia obowiązków dyrektora szkoły może nastąpić po spełnieniu ściśle określonych warunków. Do czasu powierzenia stanowiska dyrektora osobie wyłonionej w drodze konkursu lub nie powierzono go ustalonemu kandydatowi, organ prowadzący może powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora szkoły wicedyrektorowi, a w szkołach, w których nie ma wicedyrektora, nauczycielowi tej szkoły, jednak nie dłużej niż na okres 10 miesięcy.

W wypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących poruszanych kwestii można zwrócić się o zbadanie sprawy i zajęcie stanowiska do kuratora oświaty, który - zgodnie z kompetencjami określonym przepisem art. 31 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o systemie oświaty - posiada ustawowe kompetencje organu II instancji, czyli wykonuje zadania organu wyższego stopnia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w stosunku do organów jednostek samorządu terytorialnego - w sprawach szkół publicznych, zakładanych i prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne, oraz szkół i placówek niepublicznych.

Ponieważ przepisy u.s.o. określają jednoznacznie warunki, zarówno powierzenia stanowiska dyrektora jak i powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora szkoły, każde inne rozwiązanie będzie niewypełnieniem przepisów ustawy o systemie oświaty i może stanowić podstawę postawienia zarzutu i zwrócenia się do kuratora oświaty o zbadanie jego zasadności.


Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)