Pracownik samorządowy zatrudniony jest od 4 stycznia 2011 r. do 1 lipca 2011 r. na stanowisku urzędniczym (jest to okres krótszy niż 6 miesięcy). W czerwcu zdał egzamin po zakończeniu służby przygotowawczej.

Czy po upływie czasu umowy można powierzyć od 2 lipca 2011 r. inne stanowisko urzędnicze?

Odpowiedź

Tak, o ile urzędnik spełnia wymagania kwalifikacyjne do objęcia innego stanowiska.

Zgodnie z art. 16 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, w jednostkach samorządowych, umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy, z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowym wypowiedzeniem. Okres 6-miesięczny pierwszej umowy jest więc okresem maksymalnym, a nie ściśle ustalonym okresem na jaki należy zawrzeć umowę.

Jeżeli więc pracownik zda wskazany w pytaniu egzamin, to nie ma przeszkód w dalszym zatrudnieniu go na stanowisku urzędniczym – także innym, niż dotychczas wykonywane. Jednakże zatrudnienie na innym stanowisku powinno uwzględniać kwalifikacje nowego urzędnika tj. urzędnik może być na nowym stanowisku zatrudniony, o ile spełnia szczegółowe wymogi kwalifikacyjne dla tego stanowiska (w szczególności rodzaj wykształcenia i staż pracy).


Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.)