Coraz więcej kontrowersji budzi przekazanie gminom kompetencji związanych z organizacją rodzin zastępczych spokrewnionych. Sprzeciw wobec takiego rozwiązania wyraził Związek Powiatów Polskich.

Kompleksowe kompetencje dotyczące organizowania i finansowania opieki zastępczej nad dzieckiem w chwili obecnej przysługują wyłącznie powiatom. Społeczny projekt ustawy o wspieraniu rodziny i systemie opieki zastępczej nad dzieckiem przewiduje przekazanie części tych kompetencji do właściwości gmin. Projekt znajduje się w fazie konsultacji społecznych.

Zgodnie z założeniami projektu, do obowiązków gmin należałby nadzór nad rodzinami zastępczymi spokrewnionymi z dzieckiem. Oczywiście nowe zadania wiązałyby się z większym wsparciem finansowym z podatków dla gmin kosztem powiatów. Szacuje się, że gminy otrzymałyby 726 mln zł.

Podczas obrad komisji wspólnej rządu i samorządu terytorialnego przeciwko powyższym zmianom wystąpił Związek Powiatów Polskich. Zgodnie z opinią związku, projekt według istniejących założeń spowodowałyby rozproszenie jednolitego systemu organizacji opieki zastępczej, którą realizuje powiat. Dyrektor związku Marek Wójcik zauważa, że może to blokować powstawanie rodzin zastępczych zawodowych, które w praktyce często lepiej sprawdzają się niż rodziny zastępcze spokrewnione.

Odmienne stanowisko przedstawił resort pracy, który wskazuje zalety rodzin zastępczych spokrewnionych. Funkcje opiekunów w tych rodzinach pełnią zazwyczaj dziadkowie dzieci, a sytuacja tych rodzin jest dobrze znana pracownikom socjalnym z gminnych ośrodków pomocy społecznej.


Opracowanie: Karol Kozłowski, RPE WKP
Źródło: Gazeta Prawna z dnia 13 kwietnia 2010 r.