Art. 26 ust. 2b p.z.p. umożliwia zdobywanie zamówień wykonawcom, którzy samodzielnie nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, ale posiłkują się zasobami podmiotów trzecich. Jak podkreśla radca prawny Mirella Lechna, wśród niektórych prawników panuje pogląd, że zamawiający, który w postępowaniach dwustopniowych nie przyznają punktów za pożyczone zasoby naruszają p.z.p., a w tym przepis art. 26 ust. 2b p.z.p.

Zamawiający ma prawo weryfikować rzetelność podmiotu trzeciego >>>

Jak wskazuje ekspert, powyższy przepis jest nierozerwalnie związany z obowiązkiem wykazania przez wykonawców spełniania warunków udziału w postępowaniu. Jednocześnie, zgodnie z art. 57 ust. 3 p.z.p., jeśli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu jest większa niż określona w ogłoszeniu, zamawiający zaprasza do składania ofert wstępnych wykonawców wyłonionych w sposób obiektywny i niedyskryminacyjny.

Należy zaznaczyć, że czym innym jest spełnianie warunków udziału i możliwość skorzystania z potencjału podmiotu trzeciego, a czym innym jest etap prekwalifikacji w przetargu dwustopniowym, który może zostać określony w sposób przyjęty przez zamawiającego. Ani przepisy p.z.p., ani przepisy dyrektywy klasycznej nie określają, jak zamawiający ma wybrać wykonawców do drugiego etapu postępowania.

Udział podmiotu trzeciego nie może być fasadowy >>>

Zgodnie z wypracowaną linią orzeczniczą, zamawiający w procesie wyboru zakwalifikowanych wykonawców powinien kierować się kryteriami odnoszącymi się m.in. do sytuacji ekonomicznej, finansowej i do zdolności technicznych wykonawcy. Pierwszy etap dotyczy bowiem oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, drugi natomiast polega na dokonaniu wyboru według kryteriów ustalonych przez zamawiającego.

Dlatego też, zarzut naruszenia przez zamawiających art. 26 ust. 2b p.z.p. jest nietrafiony, gdy nie przyznają oni punktów za doświadczenie podmiotów trzecich na etapie prekwalifikacji wykonawców. Zamawiający stosuje bowiem art. 26 ust. 2b p.z.p. wyłącznie na potrzeby oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, gdyż tylko na tym etapie postępowania przepis ten znajduje zastosowanie.

Cały artykuł dostępny jest tu>>>>>

Mirella Lechna jest radcą prawnym i praktykiem infrastruktury, transportu, zamówień publicznych i PPP kancelarii Wardyński i Wspólnicy.

Źródło: www.codozasady.pl