Prezydent miasta zawiesił postępowanie w sprawie skierowania kierowcy na badania psychologiczne, do czasu prawomocnego zakończenia toczącego się postępowania karnego dotyczącego wypadku drogowego z jego udziałem.

Kierowca wniósł zażalenie na to postanowienie. Argumentował, iż wszczęcie postępowania w sprawie skierowania go na badania psychologiczne nie zostało poparte prawomocnym wyrokiem sądu, który potwierdziłby, że faktycznie to on spowodował wypadek drogowy.

W ocenie kierowcy niedopuszczalny jest bałagan kompetencyjny polegający na wszczynaniu postępowań administracyjnych obok wszczętych już postępowań sądowych dotyczących tego samego przedmiotu sprawy i prowadzeniu ich przez inne organy.

Zdaniem WSA organy słusznie uznały, że zaistniała podstawa do zawieszenia wszczętego postępowania administracyjnego.

Z zebranego materiału dowodnego wynikało, że kierowca uczestniczył w wypadku drogowym. W związku z tym zostało wszczęte postępowanie karne prowadzone z udziałem skarżącego mające na celu ustalenie osób winnych.

Skoro postępowanie w sprawie skierowania na badania psychologiczne zostało już wszczęte, to na takim etapie postępowania nie było podstaw do jego umorzenia. Zaistniała natomiast podstawa do zawieszenia postępowania.

Ustalenie w postępowaniu karnym, czy kierowca był sprawcą zdarzenia czy też w nim jedynie uczestniczył niewątpliwie stanowi zagadnienie wstępne dla rozpoznawanej sprawy – wyjaśnił sąd.

Na podstawie:
Wyrok WSA w Łodzi z 17 lipca 2015 r., sygn. akt III SA/Łd 332/15, nieprawomocny