Zgodnie z art. 156 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, starosta wydaje opinię w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i uzgadnia warunki realizacji tychże przedsięwzięć w terminie roku od wejścia w życie niniejszej ustawy.

Jaki organ jest właściwy w przypadku wniosków o wydanie postanowień uzgadniających warunki realizacji przedsięwzięcia złożonych przed dniem 15 listopada 2009 r.?

Odpowiedź

Akta spraw, o których mowa w przedmiotowym pytaniu, powinny zostać przekazane właściwym organom (regionalnym dyrektorom ochrony środowiska). W przypadku, gdy opinia starosty miała zostać wydana w formie postanowienia) i zostało wszczęte postępowania w sprawie wydania takiego postanowienia, postępowanie to powinno zostać umorzone. Tak samo należy postąpić w przypadku postępowań w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia.

Uzasadnienie

Z dniem 15 listopada 2009 r. starostowie utracą właściwość rzeczową do wydania postanowień uzgadniających warunki realizacji przedsięwzięcia oraz opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, nadaną w drodze art. 156 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie .

Wnioski o wydanie postanowień uzgadniających/opinii, które nie zostały do tego dnia rozstrzygnięte, powinny zostać przekazane organom właściwym - tj. wojewódzkim dyrektorom ochrony środowiska.

W przypadku, gdy zostało wszczęte postępowanie administracyjne (tj. postępowanie w sprawie wydania postanowienia uzgadniającego warunki realizacji przedsięwzięcia oraz postępowanie w sprawie wydania postanowienia zawierającego opinię dotyczącą obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko), postępowanie to należy umorzyć, jako bezprzedmiotowe, na postawie art. 105 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego .

Przekazane regionalnym dyrektorom ochrony środowiska sprawy powinny toczyć się od początku.
Obowiązek umorzenia postępowania oraz prowadzenia sprawy od początku nie miałby zastosowania jedynie w przypadku, gdyby ustawodawca nałożył obowiązek przekazania akt - analogicznie jak miało to miejsce przy wejściu w życie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie .

Na marginesie należy przypomnieć, iż opinia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko może być wydana w formie postanowienia, na które nie przysługuje żalenie, jak i w formie pisma urzędowego. W tym ostatnim przypadku oczywiście nie toczy się postępowanie administracyjne, więc nie ma potrzeby jego umarzania.

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)