Rada gminy nie wyraża zgody na zabranie głosu przez posła lub senatora głosu podczas sesji rady, nawet jeśli statut gminy wymaga uzyskania zgody rady na wystąpienie osoby innej niż radny, wójt lub osoba upoważniona przez wójta.Poseł i senator ma ustawowo przyznane prawo do uczestniczenia w sesjach sejmików województw, rad powiatów i rad gmin, właściwych dla okręgu wyborczego, z którego został wybrany, a poseł dodatkowo także właściwych dla siedziby jego biura.


Uczestnicząc w sesji poseł i senator może zgłaszać swoje uwagi i wnioski. Uprawnienia takie wynikają z art. 22 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 2011 r. Nr 7, poz. 29 z późn. zm.). Ustawa jest aktem wyższego rzędu od aktu prawa miejscowego, jakim jest statut gminy (powiatu, województwa), więc ma pierwszeństwo przed statutem.


Regulacje statutowe nie mają wpływu na uprawnienia posła i senatora wynikające z ustawy. Jeżeli według statutu jednostki samorządu terytorialnego prawo do zabrania głosu na sesji rady (sejmiku) uzależnione jest od zgody rady (sejmiku), to postanowienie takie nie ma zastosowania do posłów i senatorów, którzy takie prawo mają zagwarantowane ustawowo.


Oczywiście parlamentarzysta nie może zakłócać przebiegu sesji i zabierać głos w dowolnym momencie. Przebiegiem sesji kieruje przewodniczący rady (sejmiku) i zgodnie z ustawą on jest zobowiązany do zapewnienia warunków realizacji praw posła i senatora na sesji (art. 22 ust. 4 powołanej ustawy). Obowiązek ten oznacza udzielenie głosu na wniosek posła lub senatora w odpowiednim momencie sesji, niekoniecznie od razu po zgłoszeniu takiego wniosku. Prawa posła i senatora nie można ograniczać, powołując się na treść porządku obrad. Udzielenie głosu posłowi i senatorowi nie wymaga zmiany porządku obrad ani specjalnego punktu w porządku obrad sesji.