Z dniem 24 lipca 2013 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów nieruchomości uznawanych za niezbędne na cele obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. poz. 790) . Celem nowelizacji jest usunięcie występujących w praktyce stosowania § 1 w pkt 1 w lit. g rozporządzenia wątpliwości odnośnie możliwości zakwalifikowania do kategorii niezbędnych na cele obronności i bezpieczeństwa państwa portów morskich, którym odrębne przepisy nadają znaczenie obronne. Usunięcie wątpliwości jest o tyle istotne, że realizacja zadań na rzecz obronności państwa przez podmioty zarządzające w portach morskich w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie i Świnoujściu jest jedną z istotnych funkcji tych portów.

W wyniku nowelizacji § 1 pkt 1 uzupełniono o lit. ga, o treści wprost wskazującej, że za niezbędne na cele obronności i bezpieczeństwa państwa uznać należy nieruchomości wykorzystywane na porty morskie o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej, w części służącej wykonywaniu zadań na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa przez podmioty zarządzające, o których mowa w przepisach o portach i przystaniach morskich. Podkreślić należy, że zakwalifikowanie nieruchomości do kategorii niezbędnych na cele obronności i bezpieczeństwa państwa wiąże się z przyjęciem najniższej stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej (0,3% ceny) oraz najniższej stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu nieruchomości (0,1% ceny) – zob. art. 72 ust. 3 pkt 1 i art. 83 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.).

Ponadto w wyniku nowelizacji przeredagowany został przepis § 1 pkt 1 lit. i rozporządzenia – sformułowanie „obiekty przeznaczone na magazyny państwowych rezerw gospodarczych i mobilizacyjnych” zastąpiono sformułowaniem „obiekty przeznaczone na magazyny rezerw strategicznych”. Wprowadzona zmiana wynika z zastąpienia ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o rezerwach państwowych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 594, z późn. zm.) ustawą z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych (Dz. U. Nr 229, poz. 1496, z późn. zm.). Z dniem wejścia w życie ustawy o rezerwach strategicznych (tj. z dniem 5 lutego 2011 r.), rezerwy gospodarcze stały się rezerwami strategicznymi, a mobilizacyjne sukcesywnie były włączane do rezerw strategicznych.

Nieruchomości w portach morskich w Gdańsku i Gdyni uznawane były dotychczas przez właściwy organ za niezbędne na cele obronności i bezpieczeństwa państwa, w związku z czym zarządy Morskiego Portu Gdańsk S.A. oraz Morskiego Portu Gdynia S.A. wnosiły opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego ustaloną z zastosowaniem stawki procentowej w wysokości 0,3% ceny nieruchomości. Skutki finansowe nowej regulacji będą zatem wynikały z zastosowania najniższej stawki procentowej opłat rocznych w stosunku do nieruchomości położonych w granicach portów morskich Szczecin i Świnoujście. W uzasadnieniu projektu do rozporządzenia wskazano, że wprowadzone zmiany skutkować będą zmniejszeniem wpływów do budżetu miasta Świnoujście o 9185 zł, natomiast do budżetu Skarbu Państwa o 3 772 397 zł rocznie.

Przydatne materiały:
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów nieruchomości uznawanych za niezbędne na cele obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. poz. 790)