Zgodnie z treścią art. 87 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2015 r. poz 2164) dalej p.z.p. zamawiający zobowiązany jest, w następstwie badania i oceny ofert, do poprawy w ofertach złożonych przez wykonawców:

1) oczywistych omyłek pisarskich;

2) oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;

3) innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawców, których oferty zostały poprawione.

Błędy w wadium nie zawsze powodują wykluczenie wykonawcy >>>>>

Zgodnie z treścią wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 10 kwietnia 2008 r. (KIO/UZP 265/08) za oczywistą omyłkę pisarską należy uznać błąd pisarski, niezamierzoną niedokładność bądź inną podobną usterkę w treści. Natomiast Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 31 marca 2009 r. (KIO/UZP 319/09; KIO/UZP 320/09; KIO/UZP 321/09) doprecyzowała, iż: ,,Oczywista omyłka pisarka jest to nie tylko fizyczne wprowadzenie omyłkowego zapisu w treści oferty, który nasuwa się samoczynnie, poprzez pierwszy ogląd danego dokumentu. Oczywista omyłka pisarska polega również na pominięciu określonego zapisu, w szczególności poprzez techniczne, często komputerowe i automatyczne przesunięcie tekstu, czy też pominięcie fragmentu tekstu, który - jak wskazuje kontekst i całość dokumentu - powinien znaleźć się w danym dokumencie. Powyższe w szczególności dotyczy zestawień o charakterze tabelarycznym”. 

Natomiast za oczywistą omyłkę rachunkową należy uznać ,,wynik błędnego działania na liczbach, działania arytmetycznego” (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 19 października 2011 r. (KIO 2162/11)).

Błędnie oznaczone załączniki nie wpływają na ważność oferty >>>>>

Zarówno w sytuacji wystąpienia omyłki pisarskiej jak i rachunkowej, aby móc dokonać jej poprawy musi mieć ona charakter ,,oczywistej” omyłki. 

Za ,,oczywistą omyłkę” należy uznać taką, ,,której charakter przypadkowy, niezamierzony, jest dostrzegalny na pierwszy rzut oka, bez potrzeby wykonania jakiejkolwiek dodatkowej analizy. Oczywista omyłka de facto nie zmienia treści oświadczenia wykonawcy, a jej poprawienie polega na jedynie formalnym doprowadzeniu treści oświadczenia do prawidłowego brzmienia. Oczywista omyłka może polegać np. na błędnym wpisaniu cyfr, ale nie może polegać na przekreśleniu liczby podanej drukiem i wpisaniu pod spodem innej liczby. Oczywistą omyłkę może poprawić zamawiający samodzielnie, tj. bez ingerencji i wyjaśnienia ze strony wykonawcy w przeciwieństwie do błędu popełnionego w wyniku zamierzonego i świadomego działania wykonawcy” (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 13 października 2014 r. (KIO 2025/14)). Zaznaczenia wymaga, iż Krajowa Izba Odwoławcza w uchwale z dnia 12 stycznia 2011 r. (KIO/KD 2/11) dobitnie wskazała, iż: ,,Jeżeli charakter omyłki i okoliczności jej popełnienia wskazują, iż każdy racjonalnie działający wykonawca, który składa ofertę z zamiarem uzyskania zamówienia publicznego, złożyłby ofertę o odmiennej (poprawnej) treści, można uznać, iż omyłka ma charakter "oczywisty".

Dowiedz się więcej z książki
Europejskie prawo zamówień publicznych. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł

 

Przy badaniu omyłki rachunkowej, w odróżnieniu do omyłki pisarskiej, stwierdzenia charakteru oczywistego, przeważnie nie można dokonać tylko na pierwszy rzut oka. Taką metodą można się posłużyć jedynie w przypadku prostych działań matematycznych. Natomiast, aby móc uznać charakter oczywisty każdej omyłki rachunkowej należy dokonać sprawdzenia matematycznego oferty zgodnie z wyspecyfikowanym przez Zamawiającego sposobem obliczenia ceny (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 1 września 2011 r. (KIO 1787/11)).

W odróżnieniu do omyłek jak powyżej za inną omyłkę zgodnie z treścią art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy p.z.p. można uznać jedynie taką, która wyczerpuje wszystkie poniższe przesłanki, tj.:

- musi być niezamierzonym błędem, niedopatrzeniem, drobną różnicą, która mieści się w zakresie pojęcia omyłki;

- musi być niezgodnością oferty z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia;

- nie może powodować istotnej zmiany oferty;

- nie może prowadzić do negocjacji z wykonawcą.

Należy pamiętać, iż każdy zamawiający jest zobowiązany do poprawiania powyższych omyłek w każdej ofercie niezależnie od tego na jakim miejscu w klasyfikacji się plasuje lub czy podlega odrzuceniu czy też nie. Ustawodawca w żadnej części ustawy nie zwolnił zamawiających od tego obowiązku, w odróżnieniu od wezwania do uzupełnienia, którego zgodnie z treścią art. 26 ust. 3 ustawy p.z.p. nie należy dokonywać, gdy oferta podlega odrzuceniu.