Gmina jest właścicielem drogi i reprezentuje ją wójt. Ugodę sporządza geodeta, a podpisują strony rozgraniczane. Ugoda będzie skutkowała ustaleniem granicy innej niż ujawniona w dokumentacji geodezyjnej i jednocześnie będzie uznawała stan faktycznego użytkowania nieruchomości sąsiedniej.

Czy wójt jest jednocześnie organem w sprawie i czy ten fakt nie dyskwalifikuje całego postępowania?

Czy wójt może podpisać ugodę skutkującą zmianą granic nieruchomości bez zgody rady gminy?

W uchwale ogólnej dotyczącej zbywania, nabywania itd. nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości brak jest wyraźnej delegacji dotyczącej podobnej sprawy oraz wszelkiego rodzaju zbycie obwarowane jest wymogiem uzyskania zgody rady. Wydaje się, że ugoda ta nie jest formą zbywania nieruchomości, ale ma charakter rozgraniczeniowy i moc ugody sądowej. Nie będzie też korzystna dla gminy.

Odpowiedź

W przypadku, gdy postępowanie rozgraniczeniowe ma dotyczyć drogi, której właścicielem jest gmina, podpisanie ugody przez wójta – zwłaszcza w sytuacji, gdy postanowienia ugody mają być dla gminy niekorzystne – powinno być poprzedzone stosowną uchwałą rady gminy.

Uzasadnienie

Odpowiedzi na postawione pytanie udzielić należy w oparciu o przepisy ustawy o samorządzie gminnym – dalej u.s.g. Z ustawy tej wynika, iż do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej (art. 18 u.s.g.). Ponadto, ustawa wskazuje, jakie kategorie spraw należą do wyłącznej właściwości rady gminy. Jest to m.in. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania. Podpisanie ugody w ramach postępowania rozgraniczeniowego nie jest co prawda traktowane jako zbywanie nieruchomości, niemniej jednak jest to sprawa, która dotyczy mienia gminy. Dlatego też wskazane jest, aby przed podpisaniem ugody wójt uzyskał aprobatę rady gminy wyrażoną w uchwale.

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)