W ramach konkursu jednostki samorządu terytorialnego (i inne podmioty) mogą przedstawiać projekty na realizację m.in. inicjatyw edukacyjnych w dziedzinie edukacji rozwojowej o charakterze systemowym. Projekty te mieć będą za zadanie zwiększenie potencjału grup zawodowych (m.in. nauczycieli, kadry akademickiej, pracowników i wolontariuszy organizacji pozarządowych) i instytucji zaangażowanych w edukację rozwojową oraz opracowanie narzędzi do wykorzystania na potrzeby działań edukacyjnych. Pozostałe zadania w ramach konkursu obejmują inicjatywy edukacyjne w dziedzinie edukacji rozwojowej skierowane do szerokiej publiczności, współfinansowanie projektów w dziedzinie edukacji rozwojowej dofinansowanych ze źródeł innych niż budżet RP (w szczególności ze środków Komisji Europejskiej), a także organizację festiwalu filmów o tematyce rozwojowej. Na dofinansowanie wszystkich zadań przeznaczono łącznie 1 355 000 zł.

Wnioski projektowe będą oceniane przez Komisję na podstawie regulaminu konkursu i w oparciu o kryteria w nim określone. Informacja na temat podmiotów, które zostały zakwalifikowane do udzielenia dotacji w ramach konkursu zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych, na stronach internetowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych: www.msz.gov.pl, www.polskapomoc.gov.pl, w terminie do dnia 8 kwietnia 2011 r. Zadanie należy zrealizować nie później niż do dnia 31 grudnia 2011 r.

Szczegółowe informacje dotyczące rejestracji, nadsyłania wniosków a także regulamin konkursu dostępne są tu.

Przez edukację rozwojową należy rozumieć edukację, której celem jest podniesienie świadomości i poszerzenie wiedzy społeczeństwa na temat problemów rozwoju na świecie. Edukacja rozwojowa w szczególności powinna: wyjaśniać istotę i źródła problemów współczesnego świata, przybliżać sytuację w krajach rozwijających się i przechodzących transformacje ustrojowa, pokazywać globalne współzależności pomiędzy społeczeństwami, skłaniać do krytycznej i świadomej refleksji nad własnym stylem życia i codziennymi wyborami, które wywierają wpływ pozytywny bądź negatywny wpływ na jakość życia ludzi w innych krajach oraz doprowadzić do osobistego zaangażowania w działania na rzecz walki z ubóstwem na świecie