Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.

W 2009 r. opracowano Aktualizację programu ochrony środowiska dla powiatu na lata 2009-2012 z perspektywą do 2016 r.

Czy nowy dokument powinien być opracowany na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020?

Czy istnieje możliwość opracowania tego dokumentu na lata 2014-2017 z perspektywą do 2021?

Odpowiedź:

Z formalnego punktu widzenia nowy dokument powinien obejmować lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 r. Tym niemniej, opracowanie programu na lata 2014-2017 jest dopuszczalne.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 17 ust. 1 w zw. z art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1232), program ochrony środowiska opracowuje się na okres czterech lat z perspektywą na kolejne cztery lata. Przepisy nie odnoszą się możliwości wprowadzania przerw w ciągłości kolejnych programów ochrony środowiska. Zakładać należy, że dokumenty te powinny być tak opracowane, żeby zachowana była ciągłość czasowa, tym niemniej w praktyce zdarza się, że występują luki czasowe pomiędzy kolejnymi dokumentami strategicznymi z zakresu ochrony środowiska (czego przykładem jest polityka ekologiczna państwa). W okresie, który nie jest objęty programem, należy realizować działania określone w perspektywie poprzedniego programu.

Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.