Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.

Wnioskodawca wystąpił z wnioskiem o zmianę decyzji na wytwarzanie odpadów, którą otrzymał w 2010 r. Decyzja posiadała zakres wyłącznie pozwolenia na wytwarzanie odpadów. Natomiast zakres zmiany pozwolenia na wytwarzanie odpadów dotyczy rozszerzenia listy wytwarzanych odpadów oraz uwzględnia wymogi przewidziane do przetwarzania odpadów.

Czy starosta może zmienić pozwolenie na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem przetwarzania? Czy starosta powinien wydać dwie odrębne decyzje, czyli pierwszą dotyczącą zmiany pozwolenia, zaś drugą - zezwolenia na przetwarzanie odpadów? Jaką pobrać opłatę skarbową?

Uiszczona opłata powinna wynosić 253 zł jako zmiana pozwolenia?

Czy z uwzględnieniem nowej działalności, czyli przetwarzanie odpadów powinna wynosić 506 zł? Czy starosta nadal jest właściwy do wydania decyzji na przetwarzanie odpadów o kodzie 15 01 03 (opakowania z drewna) w procesie R1 (wykorzystanie głównie jako paliwa), czy te kompetencje przejął marszałek? Wnioskodawca nie jest producentem palet, czyli przedmiot nie powstaje w wyniku procesu produkcyjnego (15 01 03).

Odpowiedź:

Starosta powinien wydać jedną decyzję, tj. decyzję zmieniającą pozwolenie z uwzględnieniem wymagań dotyczących przetwarzania odpadów.

Jak wynika z przedstawionych informacji, mamy do czynienia nie tylko z rozszerzeniem zakresu działalności (zmiana w zakresie zwiększenia rodzajów wytwarzanych odpadów), ale również z nowym rodzajem działalności, tj. z przetwarzaniem odpadów. Przetwarzanie odpadów to inny rodzaj działalności (dotychczas niewykonywany). Za wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów powinna być pobrana pełna stawka opłaty skarbowej za wydanie decyzji, a za rozszerzenie pozwolenia na wytwarzanie odpadów o nowy rodzaj odpadów - połowa opłaty skarbowej za wydanie decyzji.

Jeżeli starosta wydawał pozwolenie na wytwarzanie odpadów, to może je zmienić, także przez uwzględnienie w jednej decyzji zezwolenia na przetwarzanie odpadów.

Zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadów poprzez rozszerzenie listy rodzajów odpadów jest dokonywana, ale w odniesieniu do odpadów wytwarzanych w związku z funkcjonowaniem instalacji, a nie np. w związku z przyjmowaniem odpadów do przetworzenia od innego przedsiębiorcy.


Uzasadnienie:

Jeśli jest tak, że w ramach zmiany pozwolenia zezwala się na wytwarzanie nowego (dotychczas nieobjętego pozwoleniem) rodzaju odpadu, to jest to "rozszerzenie zakresu działalności". Nie jest to nowy rodzaj działalności (nadal mamy bowiem do czynienia z "działalnością" polegającą na wytwarzaniu odpadów), lecz następuje rozszerzenie jej zakresu (w ramach tegoż wprowadzania nastąpi wprowadzenie nowego rodzaju substancji do środowiska). Za taką zmianę pobiera się opłatę skarbową w wysokości 50% stawki dla samego pozwolenia, co oznacza, że zastosowanie znajdzie pozycja 46 pkt 1 części III załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 1282, z późn. zm.) - dalej u.o.s. Natomiast w przypadku wydawania zezwoleń na kilka rodzajów działalności w jednej decyzji opłatę pobiera się za każdy rodzaj działalności - pozycja 45 części III załącznika do u.o.s. (czyli 100% stawki określonej od zezwolenia). Wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów wynosi 506 zł i taką opłatę należy pobrać.

Wejście w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) – dalej u.o. nie spowodowało zmian w udzielaniu pozwoleń na wytwarzanie odpadów. Jedynie w przypadku, gdy wydawane jest pozwolenie na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem zbierania i przetwarzania odpadów, organem właściwym do wydania decyzji jest organ właściwy do wydania pozwolenia na przetwarzanie odpadów (art. 45 ust. 7 u.o.).

W analizowanym przypadku mamy do czynienia wyłącznie z przetwarzaniem odpadów. Nowa u.o., przenosząc wszystkie przepisy dotyczące wydawania pozwoleń na wytwarzanie odpadów do Działu IV - Pozwolenia na prowadzanie do środowiska substancji lub energii ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1232) - dalej p.o.ś., nie zmieniła ani formy ani treści wniosku. Nie zmieniła się również właściwość organów w zakresie wydawania pozwoleń na wytwarzanie odpadów (art. 376 p.o.ś.), stąd wniosek o zmianę pozwolenia należy kierować do organu, który je wydał. Jednakże zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniająca nowy rodzaj odpadu musi dotyczyć wyłącznie odpadu powstającego w związku z funkcjonowaniem instalacji. Jeśli odpad jest wytwarzany w zakładzie, ale powstaje poza instalacją, nie zmienia się pozwolenia. Dla tego odpadu prowadzi się jedynie ewidencję.

Wniosek o zmianę decyzji powinien zawierać dane mające związek z planowanymi zmianami, a nie wszystkie dane jak we wniosku o nową decyzję. Analogicznie – sama decyzja zmieniająca powinna zawierać też tylko wymagania mające związek z planowanymi zmianami.

Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.