Zasady podziału części oświatowej subwencji ogólnej w roku 2017, wynikające z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2017 (Dz.U. poz. 2298), różnią się od zasad podziału części oświatowej subwencji ogólnej w roku 2016.

Najistotniejsze modyfikacje, wynikające ze zmian w zakresie realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zadań oświatowych, obejmują m.in.:
- uwzględnienie dzieci 6-letnich, objętych wychowaniem przedszkolnym, w subwencji oświatowej (wprowadzono oddzielne wagi dla 6-latków w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego);
- wprowadzenie tzw. wagi wiejskiej dla 6-latków w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego;
- zmianę definicji zadań pozaszkolnych;
- wprowadzenie wyższej wagi dla uczniów pierwszych, drugich i trzecich klas szkół podstawowych (waga została zwiększona z 0,045 na 0,065); zmiana ta, jak podaje MEN, jest związana z potrzebą wsparcia szkół w organizacji oddziałów klas I – III wynikającą, m. in. z konieczności tworzenia małolicznych oddziałów klas I szkół podstawowych w związku ze zniesieniem obowiązku szkolnego dla dzieci 6-letnich;
- wprowadzenie wagi o wartości 0,3 dla uczniów w oddziałach przygotowawczych (tworzonych dla uczniów nieznających lub słabo znających język polski);
- wprowadzenie wagi o wartości 5 dla wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych, skierowanych, lecz niedoprowadzonych do ośrodka;
- obniżenie wagi dla szkół medycznych (z wartości 1 do poziomu 0,85);
- obniżenie wskaźnika dla publicznych szkół dla dorosłych kształcących w trybie zaocznym (z 0,5 na 0,42) oraz dla szkół niepublicznych kształcących w formie zaocznej (z 0,25 na 0,18);
- wprowadzenie zróżnicowanych wag dla dzieci niepełnosprawnych w przedszkolach;
- uwzględnienie w podziale części oświatowej subwencji ogólnej zajęć z doradztwa zawodowego;
- wprowadzenie wagi o wartości 0,25 dla dzieci w wieku 6 lat i powyżej odbywających roczne przygotowanie przedszkolne;
- usunięcie z algorytmu wagi dla słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2017 weszło w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. 

LEX Omega Administracja Samorządowa
Artykuł pochodzi z programu LEX Omega Administracja Samorządowa
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami