W 2008 r. przeprowadzono rekultywację mogilnika. Grunt jest własnością nadleśnictwa, starosta pokrył koszty rekultywacji, a marszałek koszty likwidacji mogilnika.

Na jakiej podstawie powinien być prowadzony monitoring mogilnika?

Jaki organ winien wydać decyzję i na kogo?

Wiadomo, że przepisy dotyczące składowisk odpadów nie obowiązują.

Odpowiedź

Monitoringiem mogilnika będzie zajmował się Główny Inspektor Sanitarny. Oznacza to, że ani marszałek, ani starosta nie będzie wydawał żadnych decyzji w tym przedmiocie. Ani Prawo ochrony środowiska, ani ustawa o odpadach , nie zawierają przepisów, które wprost wskazywałyby, kto ma prowadzić taki monitoring i w oparciu o jakie przepisy. Wiadomo tylko, że przepisy dotyczące składowisk nie mają zastosowania do mogilników. W zasadzie jedynym obowiązkiem marszałka województwa (na podstawie przepisów u.o.) jest sporządzenie i koordynacja wojewódzkich planów gospodarki odpadami, które zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz. U. z Nr 66, poz. 620, z późn. zm.), powinny zawierać także plan unieszkodliwiania substancji stanowiących szczególne zagrożenie dla środowiska.

Uzasadnienie

W wytycznych dotyczących likwidacji mogilników opracowanych przez Ministerstwo Środowiska (pod nazwą "Wytyczne określające sposób prowadzenia działań polegających na likwidacji mogilników i rekultywacji terenów zdegradowanych składowaniem przeterminowanych środków ochrony roślin - według stanu prawnego na dzień 30 kwietnia 2009 r.) nie jest poruszony problem monitoringu mogilników po ich likwidacji i przeprowadzonej rekultywacji. Zawierają one jedynie procedury określające sposób prowadzenia działań polegających na likwidacji mogilników i rekultywacji terenów zdegradowanych składowaniem przeterminowanych środków ochrony roślin.

Jak wynika z informacji uzyskanej przez nas w Ministerstwie Środowiska, Ministerstwo wystąpiło do Głównego Inspektora Sanitarnego o rozszerzenie rutynowych badań dotyczących badań wody i gleb o badania na obecność pestycydów w ujęciach wód. GIS zaakceptował propozycję i takie badania będzie prowadził w ramach rutynowych działań.

Trudno również stwierdzić, czy badania prowadzone przez Inspekcję Sanitarną mogą być finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu "Program dla przedsięwzięć w zakresie likwidacji mogilników zawierających przeterminowane środki ochrony roślin", chociaż na lata 2009 i 2010 przewidziane są dotacje na monitoring terenów po likwidacji mogilników.


Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2009 r. Nr 151, poz. 150 ze zm.)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 ze zm.)