Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych istniał obowiązek określenia do dnia 30 czerwca 2009 r. w formie regulaminu wynagradzania, wymagań kwalifikacyjnych oraz szczegółowych warunków wynagradzania pracowników Starostw w tym maksymalnego poziomu wynagrodzenia zasadniczego.

Jaką podstawę prawną, w sytuacji braku regulaminu wynagradzania, należy przywoływać w decyzjach płacowych sporządzanych po dniu 1 kwietnia 2009 r. dla pracowników aktualnie zatrudnionych oraz nowozatrudnionych w wyniku rozstrzygniętych naborów?

Jakie przepisy będą regulowały kwestię wynagradzania pracowników starostwa od dnia 1 lipca 2009 r. w przypadku nieuzgodnienia treści regulaminu z organizacją związkową?

Odpowiedź 
 
Podstawę prawną stanowią przepisy ustawy o pracownikach samorządowych i rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

Te same przepisy będą podstawą do określenia wynagrodzeń w sytuacji braku regulaminu wynagradzania po 1 lipca 2009 r.

Zasadnicze warunki wynagradzania określa obecnie art. 36 i 38 ustawy o pracownikach samorządowych . Minimalne wymogi odnośnie wynagradzania zawarte są z kolei w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398) - r.w.p.s. To oznacza, że w braku obowiązującego regulaminu wynagradzania podstawą do określenia płacy samorządowców zatrudnionych na podstawie umowy o pracę będą postanowienia tychże umów, które będą musiały uwzględniać przepisy ustawy o pracownikach samorządowych i r.w.p.s. Z kolei wynagrodzenie zasadnicze nie będzie mogło być niższe niż określone w tabelach zawartych w r.w.p.s. Tak samo będzie w przypadku braku regulaminu po dniu 1 lipca 2009 r.

W praktyce oznacza to, że pracodawca samorządowy, przy braku regulaminu, może pracownikowi określić wynagrodzenie zasadnicze (nie niższe niż wskazane dla danego stanowiska i kategorii w r.w.p.s.), dodatek stażowy (zgodnie z art. 38 ust. 1 u.p.s.) i ewentualnie przyznać nagrodę pieniężną, o której mowa w art. 36 ust. 6 ustawy o pracownikach samorządowych (pracownikowi przysługuje także nagroda jubileuszowa i "trzynastka" na podstawie odpowiednio - art. 38 ust. 2 u.p.s. i przepisów o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym, jednakże nie są to elementy wynagrodzenia, ale świadczenia pieniężne ze stosunku pracy). Nie będzie zarazem możliwe przyznawanie dodatków funkcyjnych i specjalnych z braku określonych w przepisach regulaminowych zasad przyznawania i kwot tychże dodatków.

W odniesieniu do pracowników zatrudnionych przed 1 stycznia 2009 r., mających prawo do dodatków funkcyjnych i innych przyznanych na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów, uznać należy, że zachowają oni prawa do tych składników płacowych, jednakże będą one wynikać nie z poprzednich rozporządzeń (które już nie obowiązują) ale z postanowień umów o pracę.

 Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458)