Jeżeli do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w mojej gminie uczęszczają uczniowie niebędący jej mieszkańcami, gmina, której mieszkańcami są ci uczniowie, pokrywa koszty wychowania przedszkolnego tych uczniów.


Jak obliczyć koszty wychowania przedszkolnego przypadające na jednego ucznia?

Czy należy koszty wychowania przedszkolnego na jednego ucznia w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych liczyć razem na poziomie gminy, czy z kolei liczyć osobno koszty w przedszkolach, a osobno koszty w oddziałach przedszkolnych i obciążać odpowiednio inne gminy?

Odpowiedź

Podstawą ustalenia wysokości wydatków bieżących są wydatki ponoszone w przedszkolach gminnych.

Uzasadnienie

Z dniem 1 września 2014 r. wszedł w życie art. 79a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - dalej u.s.o., zgodnie z którym jeżeli do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez gminę, uczęszcza uczeń niebędący jej mieszkańcem, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty wychowania przedszkolnego tego ucznia w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia odpowiednio w publicznych przedszkolach lub publicznych innych formach wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez gminę, w której uczeń uczęszcza do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego, pomniejszonym o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, a także o kwotę dotacji, o której mowa w art. 14d ust. 1 u.s.o., otrzymanej na ucznia przez gminę prowadzącą przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego, do których uczęszcza uczeń.


Mocą art. 6 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw art. 79a u.s.o. do dnia 31 sierpnia 2016 r. ma również odpowiednie zastosowanie do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Powołany zapis oznacza, że w stosunku do oddziałów przedszkolnych, zapisy art. 79a u.s.o. należy stosować odpowiednio – jednakże nie przy sposobie obliczania zwrotu kosztów.


Analogiczna sytuacja – lecz odnosząca się do zwrotu dotacji w przypadku oddziałów przedszkolnych szkoły podstawowej prowadzonych przez podmioty prywatne – była przedmiotem rozstrzygnięcia uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 30 lipca 2014 r., które w uchwale nr KI-411/207/14 (KI-43-052/73/14) wyraziło stanowisko, że "ustawową podstawą dotacji na ucznia oddziału przedszkolnego szkoły publicznej (...) jest równowartość wydatków bieżących przewidzianych na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę." Zgodnie z wyrażonym przez Izbę poglądem, podstawą obliczenia dotacji są więc wydatki bieżące ponoszone w przedszkolach gminnych (a nie oddziałach przedszkolnych szkoły podstawowej).

Przenosząc ten pogląd na grunt rozpatrywanej sytuacji, należy uznać, że podstawą określenia wydatków bieżących są wydatki przedszkoli prowadzonych przez gminę. Dyspozycja art. 79a u.s.o. powinna być bowiem zastosowana wprost – bez żadnych modyfikacji.

Pytanie pochodzi z programu Prawo Oświatowe.