Pytanie:
Jak należy ustalić dotację dla oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej?

Na terenie gminy nie posiadamy przedszkola publicznego, a jedynie oddziały przedszkolne zorganizowane w szkołach podstawowych dla dzieci realizujących wychowanie przedszkolne.

Stowarzyszenie prowadzi niepubliczną szkołę podstawową z oddziałami przedszkolnymi, oddziały te zgodnie ze statutem działają przy tej szkole, nie są odrębną jednostką.

Czy należy je traktować jako przedszkole niepubliczne?
Naszym zdaniem dotacja dla oddziałów przedszkolnych w niepublicznej szkole podstawowej powinna być obliczona na podstawie wydatków bieżących wszystkich naszych oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.

A może należy tu zastosować art. 90 ust. 2b pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - dalej u.s.o., który stanowi, że w przypadku braku na terenie gminy przedszkola prowadzonego przez gminę, podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą gminę na prowadzenie przedszkola publicznego, pomniejszone o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy?

Odpowiedź:
W opinii Ministerstwa Edukacji Narodowej podstawą dotacji dla oddziału przedszkolnego są wydatki ponoszone w oddziałach przedszkolnych.

Zgodnie z art. 90 ust. 2b u.s.o., dotacje dla niepublicznych przedszkoli niespełniających warunków, o których mowa w art. 90 ust. 1b u.s.o., przysługują na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż 75% ustalonych w budżecie danej gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach prowadzonych przez gminę w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę, pod warunkiem że osoba prowadząca niepubliczne przedszkole poda organowi właściwemu do udzielania dotacji informację o planowanej liczbie uczniów nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji.

W przypadku braku na terenie gminy przedszkola prowadzonego przez gminę, podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą gminę na prowadzenie przedszkola publicznego, pomniejszone o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy.

Z opublikowanej na stronie internetowej opinii wyrażonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wynika, że:

1) w przypadku przedszkoli podstawą do ustalenia dotacji dla tych przedszkoli powinny być ujęte w budżecie gminy właściwej do dotowania jej planowane wydatki bieżące ponoszone wyłącznie w przedszkolach publicznych,

2) w przypadku oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych podstawą do ustalenia dotacji powinny być ujęte w budżecie gminy właściwej do dotowania jej planowane wydatki bieżące ponoszone wyłącznie w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – w przeliczeniu na jednego wychowanka.

Jak słusznie zauważa więc Autor pytania, do obliczenia dotacji dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, należy uwzględnić wydatki bieżące ponoszone przez gminę na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w prowadzonych szkołach podstawowych.

LEX Prawo Oświatowe
Artykuł pochodzi z programu LEX Prawo Oświatowe
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami