Firma posiadająca zezwolenie na emisję gazów cieplarnianych z instalacji objętej systemem oraz zatwierdzony obowiązujący od 1 stycznia 2013 r. plan monitorowania zgodny z rozporządzeniem Komisji (UE) NR 601/2012 w sprawie monitorowania i raportowania w zakresie emisji gazów cieplarnianych zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. WE L 181 z 12 lipca 2012, s. 30) - dalej rozporządzenie 601/2012 wystąpiła do starosty o zatwierdzenie zmiany przedmiotowego planu. Zmiana planu monitorowania wynika ze zmiany stosowanego poziomu dokładności (art. 15 ust. 3 lit. e rozporządzenia 601/2012).

Czy decyzja administracyjna starosty zatwierdzająca zmiany planu monitorowania powinna być wydana wyłącznie na podstawie rozporządzenia 601/2012 oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267) - dalej k.p.a. (art. 104 i107), czy również na podstawie ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. Nr 122, poz. 695) - dalej u.s.h.u.e., przy czym pasujący do prowadzonej sprawy przypadek stanowiący o zmianie metodyki monitorowania, a wymieniony wart. 56 ust. 3 pkt 2 u.s.h.u.e. opiera się o uchyloną już decyzję Komisji 2007/589/WE z dnia 18 lipca 2007 r. ustanawiającej wytyczne dotyczące monitorowania i sprawozdawczości w zakresie emisji gazów cieplarnianych zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 229 z 31 sierpnia 2007 r., str. 1, z późn. zm.) -dalej decyzja 2007/589/WE?

Do jakiego organu przysługuje odwołanie od decyzji zatwierdzającej zmiany planu monitorowania?


Odpowiedź:

Moim zdaniem decyzja 2007/589/WE w praktyce nie została uchylona, ale zmieniona decyzją Komisji z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany decyzji 2007/589/WE w zakresie włączenia wytycznych dotyczących monitorowania i sprawozdawczości w odniesieniu do emisji gazów cieplarnianych wynikających z nowych działań i nowych gazów (Dz. Urz. UE L 244 z dnia 21 września 2011 r., str. 1).


Dlatego jako podstawę zmiany posiadanego obowiązującego zezwolenie na emisję gazów cieplarnianych w zakresie planu monitorowania w związku ze zmianą stosowanego poziomu dokładności, moim zdaniem, można podać art. 56 ust. 3 pkt 2 u.s.h.u.e. Jednocześnie w podstawie przytoczyłbym art. 104 i 155 k.p.a.


Rozporządzenie 601/2012 może być dodatkowo wskazane w podstawie prawnej, ale nie może stanowić samodzielnej podstawy zmiany zezwolenia.


Co do organu właściwego do rozpatrzenia odwołania od decyzji organu ochrony środowiska zatwierdzającej zmiany planu monitorowania, wynika ona z art. 5 u.s.h.u.e. (przepis szczególny wobec art. 17 pkt 1 k.p.a.).