Z dniem 15 marca 2013 r. wejdą w życie dwa rozporządzenia Rady Ministrów, stanowiące wykonanie upoważnień zawartych w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.).


Celem rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. poz. 276) jest uchylenie obowiązku przekazywania informacji o sytuacji ekonomicznej oraz sprawozdania finansowego w odniesieniu do przypadków udzielania pomocy de minimis na podstawie art. 34a ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 657, z późn. zm.). Jednocześnie z obowiązku przekazywania informacji o sytuacji ekonomicznej oraz sprawozdania finansowego zwolnione zostały osoby fizyczne, które do dnia złożenia formularza nie rozpoczęły prowadzenia działalności gospodarczej.


Do informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy, który nie został rozpatrzony do dnia wejścia w życie rozporządzenia, stosować należy nowe przepisy.


Drugim z aktów, który wejdzie w życie z dnia 15 marca br. jest rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych (Dz. U. poz. 277) . Celem nowelizacji jest wprowadzenie na czas określony, tj. do dnia 31 grudnia 2014 r., zmiany polegającej na określeniu odrębnego terminu sprawozdawczego wynoszącego 45 dni dla pomocy udzielanej na podstawie art. 34a ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne.

Wejście w życie nowelizacji pozwoli na wyeliminowanie ryzyka operacyjnego związanego z terminowością przekazywania sprawozdań o pomocy de minimis udzielanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Przydatne materiały:
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. poz. 276)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2013 r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych (Dz. U. poz. 277)