Z dniem 1 stycznia 2013 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz. U. Poz. 1342) . Celem nowelizacji jest poprawa warunków wykonywania działalności gospodarczej.


Nowelizacja wprowadza szereg zmian do różnych ustaw, w tym m.in. do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) oraz do ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100, z późn. zm.).

Zmiana pierwszej ze wskazanych ustaw polega przede wszystkim na zniesieniu obowiązku przekazywania przez podmioty korzystające ze środowiska wykazów informacji, o którym mowa w ustawie, do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska oraz wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce składowania odpadów. Wraz z wejściem w życie nowelizacji wykaz taki przedkładany będzie raz w roku marszałkowi województwa, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po upływie roku sprawozdawczego.

Jednocześnie podmiot korzystający ze środowiska zobowiązany będzie do uiszczenia opłaty za korzystanie ze środowiska (również raz w roku, do 31 marca). Z kolei obowiązkiem marszałka województwa będzie przekazanie wykazu ww. podmiotom, w ramach zadań własnych.

Natomiast zmiany wprowadzone do ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym wiążą się z treścią decyzji Urzędu Statystycznego Wspólnot Europejskich (EUROSTAT) z dnia 11 lutego 2004 r. dotyczącej sposobu rejestracji w rachunkach narodowych kontraktów zawieranych przez jednostki sektora instytucji rządowych i samorządowych w ramach partnerstwa z jednostkami spoza sektora. Zgodnie z wprowadzonym do ustawy art. 18a, zobowiązania wynikające z tytułu umów o partnerstwie publiczno-prywatnym nie będą wpływały na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych w sytuacji, gdy partner prywatny ponosił będzie większość ryzyka budowy oraz większość ryzyka dostępności lub ryzyka popytu (z uwzględnieniem wpływu na wymienione ryzyka czynników, takich jak gwarancje i finansowanie przez partnera publicznego oraz alokacja aktywów po zakończeniu trwania umowy). Ponadto nowelizacja przewiduje możliwość wydania przez ministra właściwego ds. gospodarki w porozumieniu z ministrem właściwym ds. finansów publicznych oraz po zasięgnięciu opinii Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego rozporządzenia, w którym określony zostanie zakres poszczególnych rodzajów ryzyka oraz czynniki uwzględniane przy ich ocenie, przy jednoczesnym uwzględnieniu zapewnienia przejrzystości poszczególnych rodzajów ryzyka.

Nowelizacja wprowadza również zmiany w innych ustawach. Mają one na celu uproszczenie, uporządkowanie oraz doprecyzowanie przepisów, które są barierami rozwoju przedsiębiorczości. Powinny one poprawić przede wszystkim funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw oraz mikroprzedsiębiorców.


Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz. U. Poz. 1342)