Obwieszczenie Ministra Finansów z 25 lipca 2018 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2019 ukazało się W Monitorze Polskim.

Zgodnie z tym obwieszczeniem maksymalne stawki zostały zwaloryzowane zgodnie ze wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2018 r. w stosunku do I półrocza 2017 r., który wyniósł 101,6. Oznacza to, że nastąpił ich realny wzrost o 1,6 proc. 

1) Podatek od gruntów: 
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,93 zł od 1 m kw. powierzchni, 
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 4,71 zł od 1 ha powierzchni, 
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,49 zł od 1 m kw. powierzchni, 
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa w przepisach - 3,09 zł od 1 m kw. powierzchni;  

2) Podatek od budynków lub ich części: 
a) mieszkalnych - 0,79 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej, 
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 23,47 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej, 
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,98 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej, 
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,78 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej, 
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 7,90 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej; 
 


3) Podatek od środków transportowych: 

Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej: 
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 832,71 zł, 
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1389,14 zł, 
c) powyżej 9 ton - - 1666,96 zł, 

Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton - 3181,00 zł. 
Od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1944,76 zł,

Od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton - (do 36 ton włącznie - 2458,70 zł; powyżej 36 ton 3181,00 zł). 

Od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 1666,96 zł. 

Od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego (do 36 ton włącznie - 1944,76 zł; powyżej 36 ton - 2458,70 zł). 

Od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy (mniejszej niż 22 miejsca - 1968,37 zł; równej lub większej niż 22 miejsca - 2488,56 zł). 

4) Opłaty: 
a) targowa, nie może przekroczyć 778,20 zł dziennie, 
b) miejscowa w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach, nie może przekroczyć 2,26 zł dziennie, 
c) miejscowa w miejscowościach posiadających status obszaru ochrony uzdrowiskowej, nie może przekroczyć 3,20 zł dziennie, 
d) uzdrowiskowa, nie może przekroczyć 4,40 zł dziennie, 
f) od posiadania psów 123,18 zł 
g) część stała opłaty reklamowej nie może przekroczyć 2,54 zł dziennie 
h) część zmienna opłaty reklamowej nie może przekroczyć 0,22 zł od 1 m kw. pola powierzchni tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego służących ekspozycji reklamy dziennie.  


Podatki i opłaty lokalne. Podatek rolny. Podatek leśny. Komentarz>>