Gmina złożyła wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług opłat rocznych z tytułu użytkowanie wieczyste gruntów po scaleniu działek. Skarżąca wskazała, że Skarb Państwa jest właścicielem nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste, która powstała po połączeniu działek w 2010 r. Skarżąca wskazała, iż scalaniu uległy działki, które zostały oddane w użytkowanie wieczyste zarówno przed 1 maja 2004 r., jak i później.

Przedstawiając własne stanowisko w sprawie, gmina wskazała, że brak jest podstaw prawnych do opodatkowania podatkiem od towarów i usług opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, należnej po scaleniu gruntów, mimo, że przed ich scaleniem opłata roczna od niektórych z tych gruntów podlegała opodatkowaniu tym podatkiem.

Z tą oceną prawną nie zgodził się organ podatkowy, który w zaskarżonej interpretacji indywidualnej wyraził pogląd, iż z uwagi na fakt, że w skład gruntu po scaleniu wchodzą zarówno grunty oddane w użytkowanie wieczyste, w stosunku do których czynności nie podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i grunty, w stosunku do których czynności podlegały opodatkowaniu, to wyłączenie bądź opodatkowanie nie może być rozszerzone na całą nieruchomość, w skład której wchodzą wymienione grunty, lecz winno być przyporządkowane jedynie do konkretnej części gruntu

WSA przychylił się do stanowiska organu podatkowego. Stwierdził, iż użytkowanie wieczyste - ustanowione przed dniem 1 maja 2004 r. - nie podlega po tej dacie opodatkowaniu, co powoduje, że wszelkie płatności wynikające z tych umów wymagane po tej dacie nie mogą być obciążone podatkiem, gdyż dotyczą one czynności w całości wykonanych przed dniem wejścia w życie ustawy o VAT. W wyniku scalenia gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste nie doszło do nowej dostawy towaru w rozumieniu ustawy o VAT, co z kolei pozwala przyjąć, że grunty podlegające scalenie zachowały dotychczasowy status podatkowy. Zgodnie z art. 105 ustawy o gospodarce nieruchomościami jednym z efektów scalania i podziału oprócz stworzenia korzystnej zgodnej z planem miejscowym konfiguracji przestrzenno – powierzchniowej działek, jest także to, że każdy z uczestników dysponuje nadal tymi samymi prawami. W razie przyjęcia odmiennego poglądu w tej kwestii należałoby bowiem uznać, że na skutek scalenia doszło do nowej dostawy towaru, co wiązałoby się z powstaniem obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług.

Na podstawie:
Wyrok WSA we Wrocławiu z 4 stycznia 2012 r., sygn. akt I SA/Wr 1603/11

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2010 r., Nr 102, poz. 651 ze zm.)