Plany na 2016 rok wiążą się nierozerwalnie z nowelizacją ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz upływającym w dniu 18 kwietnia 2016 r. terminem na implementację do krajowego porządku prawnego Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (dalej jako: Dyrektywa).

Rozwiązania przewidziane w Dyrektywie, a w ślad za nimi postanowienia projektu nowej ustawy Pzp przewidują m.in. brak obowiązku stosowania przepisów dotyczących zamówień publicznych w zakresie szerszym, niż obecnie obowiązujący. Sytuacja ta dotyczy m.in. niektórych usług prawniczych, usług finansowych, a także usług w zakresie transportu pasażerskiego koleją lub metrem. Wyłączenia dotyczące usług uregulowane są w art. 10 Dyrektywy, a także w art. 6 projektu nowej ustawy Pzp.

Lewiatan: napiszemy lepszy projekt ustawy o przetargach >>>

Dobrym przykładem usługi, której zakup objęty jest obecnie obowiązkowym stosowaniem ustawy, a która będzie podlegała przedmiotowemu wyłączeniu stosowania ustawy Pzp. jest usługa polegająca na zaciąganiu pożyczki lub kredytu.

Zgodnie z art. 10 lit f) Dyrektywy oraz art. 6 ust. 1 pkt 2) lit h) projektu nowych przepisów, ustawy nie stosuje się przy nabywaniu zamówień publicznych, których przedmiotem są pożyczki lub kredyty, bez względu na to, czy wiążą się one z emisją, sprzedażą, zakupem lub zbyciem papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych.

Brak implementacji Dyrektywy do krajowego porządku prawnego skutkuje pytaniem, czy kredyty planowane do zaciągnięcia po dniu 18 kwietnia 2016 r. mają być kupowane bez zastosowania ustawy Pzp. na podstawie bezpośredniego zastosowania przepisów Dyrektywy? A może, jeśli 18 kwietnia 2016 r. nadal będzie obowiązywała obecna ustawa Pzp, to zaciągniecie kredytu będzie musiało być poprzedzone przeprowadzeniem konkurencyjnej procedury w zgodzie z krajowymi przepisami?

Warunkiem rozwiania powyższych wątpliwości jest jak najszybsza implementacja Dyrektywy, a więc jak najszybsze uchwalenie nowego Prawa zamówień publicznych.