Zgodnie z pismem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (pobierz pismo) nie ma podstaw do zawierania porozumień i przekazywania dotacji pomiędzy gminami i powiatami. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. nr 149, poz. 887) wyczerpująco reguluje proporcje w jakich wymienione jednostki samorządu terytorialnego ponoszą wydatki na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.

Wydatki na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka ponosi przede wszystkim powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej (art. 191 ustawy ).

Właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka gmina jedynie partycypuje w wydatkach opłacając (art. 191 ust. 8 i 9 ustawy ):
1) 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w pierwszym roku pobytu dziecka;
2) 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w drugim roku pobytu dziecka;
3) 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka.

Pobierz pismo

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. nr 149, poz. 887)

Pisaliśmy o tym również:
Samorządowcy nauczą się organizować wsparcie rodziny