W dniu 29 maja 2012 r. zostało opublikowane i weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 600) .

Nowe przepisy rozszerzają, o usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika, katalog rodzajów zadań powiatu, które mogą zostać dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. O dofinansowanie wskazanych usług mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z ich niepełnosprawności.

Nowelizacja wprowadza również pewne wyłączenia w zakresie danych, jakie powinien zawierać wniosek osoby niepełnosprawnej, ubiegającej się o dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika. Wniosek taki nie musi obejmować informacji o ogólnej wartości nakładów dotychczas poniesionych przez wnioskodawcę na realizację zadania oraz udokumentowanej informacji o innych źródłach finansowania zadania.

Ponadto rozporządzenie reguluje maksymalną wysokość dofinansowania usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika (2% przeciętnego wynagrodzenia za godzinę jej świadczenia), termin rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie (7 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku) oraz termin poinformowania wnioskodawcy o sposobie rozpatrzenia wniosku (10 dni od dnia rozpatrzenia kompletnego wniosku).

Przydatne materiały:
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 600)