Pytanie pochodzi z  programu Serwis Budowlany .

Strona w prowadzonym postępowaniu administracyjnym ustanowiła pełnomocnika pana X. Pan X w pismach skierowanych do PINB nie powołał się na ww. pełnomocnictwo, zaznaczył, że wystąpił w imieniu własnym.

Czy PINB pomimo zwrotu "w imieniu własnym" bez użycia określenia pełnomocnik, powinien traktować pana X jako pełnomocnika strony ze względu na ww. pełnomocnictwo?

Odpowiedź

Jeżeli do organu kierowane jest pismo, w którym pełnomocnik oświadcza, że działa w imieniu własnym, należy zweryfikować jego status w znaczeniu przysługiwania mu indywidualnego interesu prawnego. Może bowiem wystąpić przypadek, w którym pełnomocnik strony jest jednocześnie inną stroną tego samego postępowania.

Generalnie, organ powinien podjąć czynności wyjaśniające, a w szczególności można wystąpić do strony postępowania, która tego pełnomocnika ustanowiła, czy uznaje ze skutkiem dla siebie podjęte uprzednio przez pełnomocnika czynności, w których wskazano, że podejmowane były "w imieniu własnym". Pełnomocnictwo – jak można założyć - nie było odwołane przez żadną ze stron, niemniej jednak wymaga to weryfikacji, a w szczególności to, w jakim charakterze formułował stanowisko pełnomocnik.

Uzasadnienie

Pełnomocnik nie może działać w imieniu własnym, ponieważ z samej istoty pełnomocnictwa wynika, że reprezentuje on mocodawcę i działa ze skutkiem dla niego. Jeżeli zatem do organu kierowane jest pismo, w którym pełnomocnik oświadcza, że działa w imieniu własnym, należy zweryfikować jego status w znaczeniu przysługiwania mu indywidualnego interesu prawnego. Może bowiem wystąpić przypadek, w którym pełnomocnik strony jest jednocześnie inną stroną tego samego postępowania. Jeżeli jednak sytuacja taka nie zachodzi, czynność dokonana we "własnym imieniu" nie powinna wywoływać skutków procesowych, ponieważ pełnomocnik wyraźnie w ten sposób wskazuje, że nie działa w granicach pełnomocnictwa. Ewentualnie – można wystąpić do strony postępowania, która tego pełnomocnika ustanowiła, czy uznaje ze skutkiem dla siebie podjęte uprzednio przez pełnomocnika czynności, w których wskazano, że podejmowane były "w imieniu własnym".


Pełnomocnictwo – jak można założyć - nie było odwołane przez żadną ze stron, niemniej jednak wymaga to weryfikacji, a w szczególności to, w jakim charakterze formułował stanowisko pełnomocnik. Generalnie, organ powinien podjąć czynności wyjaśniające, ponieważ sytuacja jest niejasna.


Pytanie pochodzi z programu Serwis Budowlany .