W sytuacji prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej tzw. progów unijnych odwołanie od czynności zamawiającego przysługuje tylko w zakresie przewidzianym w przepisie art. 180 ust. 2 pkt 1-4 p.z.p.

Ocena treści dokumentu pełnomocnictwa bywa problematyczna >>>

W kwestii prawidłowości załączonego do oferty pełnomocnictwa, Izba wskazała, iż pełnomocnictwo upoważniające do podpisania oferty stanowi oświadczenie woli i podobnie jak inne oświadczenia woli powinno być tłumaczone tak, jak tego wymagają okoliczności, w których zostało złożone, zasady współżycia społecznego oraz ustalone zwyczaje (art. 65 k.c.). Pod uwagę powinno się brać całą treść dokumentu. Nie każda omyłka i nieścisłość w pełnomocnictwie czyni je nieważnym lub zawierającym błąd. W sytuacji, gdy z przedłożonych dokumentów jednoznacznie nie wynikało, w którym miejscu występuje błąd (np. czy w pełnomocnictwie, czy też w innym dokumencie w złożonej ofercie), zamawiający powinien był najpierw wezwać wykonawcę odpowiednio do wyjaśnienia dokumentu (na podstawie art. 26 ust. 4 p.z.p.) lub treści oferty (art. 87 ust. 1 p.z.p.).

Zasadność czynności zamawiającego w zakresie oceny skuteczności oferty przeciwnika skargi uzależniona jest od wyjaśnienia dwóch aspektów sprawy: po pierwsze, czy pełnomocnictwo złożone przy ofercie identyfikowało osobę pełnomocnika, a po wtóre, czy stwierdzona wadliwość tego pełnomocnictwa, w kontekście całej dokumentacji oferty upoważniała do przyjęcia, że ofertę podpisała osoba nieumocowana, a tym samym czynność złożenia oferty jest czynnością nieważną.

Pełnomocnictwo powinno zawierać numer PESEL pełnomocnika >>>

Odnosząc się do pierwszego zagadnienia należy zważyć, że pełnomocnictwo to czynność prawna, której treścią jest oświadczenie woli mocodawcy upoważniające osobę lub osoby do dokonywania w jego imieniu czynności prawnych określonych w pełnomocnictwie. Na podstawie tego umocowania pełnomocnik jest upoważniony do zastępstwa mocodawcy, w zakresie określonym w pełnomocnictwie, w stosunkach prawnych z innymi osobami. Jest poza sporem, że czynność złożenia oferty w postępowaniu mającym za przedmiot udzielenie zamówienia publicznego może być dokonana przez pełnomocnika i że pełnomocnictwo wymaga zachowania formy pisemnej (art. 99 k.c. w zw. z art. 9 ust. 1 i art. 14 ust. 1 p.z.p.). W sprawie nie ulegało też wątpliwości, że pełnomocnictwo pisemne zostało do oferty dołączone, jednakże istniała rozbieżność w brzmieniu imienia osoby, która podpisała ofertę, a określeniem identyfikującym pełnomocnika w treści pełnomocnictwa.

Dokonując oceny drugiego aspektu należy wziąć pod uwagę całość dokumentacji dołączonej do oferty.

Z toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. W świetle brzmienia normy nie znajduje uzasadnienie pogląd o ograniczeniu zakresu możliwego żądania wyjaśnień ściśle do treści oferty z wyłączeniem pełnomocnictwa.

Fakt, że w okolicznościach faktycznych sprawy, w której zapadł wyrok Zespołu Arbitrów przy Urzędzie Zamówień Publicznych z dnia 24 czerwca 2005 r. (UZP/ZO/0-1475/05), w którym uznano, że jeżeli oferta została podpisana przez osoby niemające odpowiedniego umocowania jest nieważna i jako taka podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 8 p.z.p., zespół orzekający nie dopatrzył się podstaw do stwierdzenia naruszenia przez zamawiającego przepisu art. 87 ust. 1 p.z.p. poprzez niewezwanie wykonawcy do wyjaśnienia treści oferty to wcale nie przesądza, iż takie wezwanie, w przypadku wystąpienia rozbieżności, również dotyczących pełnomocnictwa, jest wykluczone.

Wadliwe pełnomocnictwo generuje obowiązek wezwania do jego uzupełnienia >>>

Przykładem dopuszczalności takiej interpretacji jest wyrok Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 18 listopada 2008 r. (KIO/UZP 1191/08, KIO/UZP 1200/08), w którym kategorycznie stwierdzono, że "Pełnomocnictwo może być objęte dyspozycją art. 87 ust. 1 p.z.p.".

Z takim stanowiskiem należy się zgodzić jeżeli zważyć na szeroki zakres hipotezy art. 87 ust. 1 p.z.p., gdy konieczność wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert następuje w toku badania i oceny ofert. Wprawdzie w orzecznictwie zwrócono uwagę, że przepis nie ustanawia bezwzględnego obowiązku stanowiąc, że zamawiający może, z tego uprawnienia skorzystać, jednakże należy podzielić pogląd, że zamawiający winien dochować należytej staranności i zwrócić się o wyjaśnienie treści złożonej oferty, jeżeli określone okoliczności wymagające wyjaśnienia wystąpią.

Na podstawie Wyroku Sądu Okręgowego w Koszalinie z dnia 16 lipca 2013 r. (VI Ga 71/13).