Celem nowelizacji jest, aby parki narodowe, oprócz otrzymywanych dotacji budżetowych, mogły zatrzymywać przychody uzyskane w wyniku prowadzenia własnej działalności i przeznaczać je na pokrywanie kosztów związanych z realizacją zadań określonych w przepisach o ochronie przyrody. Przekształcenie formy organizacyjno-prawnej parków narodowych w państwowe osoby prawne zapewni możliwość osiągania przychodów z różnych źródeł, co przyczyni się do zwiększenia środków finansowych przeznaczonych na ochronę przyrody na obszarze parków narodowych, oraz będzie statkować brakiem konieczności nadmiernego zwiększenia kwoty dotacji otrzymywanych z budżetu państwa. Jednocześnie, z uwagi na ograniczoną możliwość uzyskiwania przychodów (ograniczenia związane z koniecznością zapewnienia ochrony przyrody), niezbędne jest aby parki narodowe nadal otrzymywały dotacje z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie ochrony przyrody.

Zgodnie z przedkładaną ustawą park narodowy będzie: 1) państwową osobą prawną w rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy o finansach publicznych , 2) prowadził samodzielną gospodarkę finansową, pokrywając z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów wydatki na finansowanie określonych ustawowo zadań, 3) mógł sprzedawać nieprzydatne mu budynki mieszkalne, samodzielne lokale mieszkalne, samodzielne lokale użytkowe przeznaczone na garaże - z prawem związanym z prawem własności lokalu.

Ustawa reguluje również problematykę określenia i zmiany granic parku narodowego, wyboru dyrektora parku (będącego jego organem) oraz nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami . Nieruchomości te - z dniem wejścia w życie nowelizacji - znajdujące się w granicach parków narodowych, pozostające dniu wejścia w życie ustawy we władaniu parków narodowych, niestanowiące własności Skarbu Państwa, staną się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa za określonym ustawowo odszkodowaniem.

Parkowi narodowemu będzie przysługiwało prawo pierwokupu nieruchomości położonej w jego granicach na rzecz Skarbu Państwa.

Ustawa, poza jednym wyjątkiem, wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

Źródło: www.prezydent.pl, stan z dnia 7 października 2011 r.

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2010 r., Nr 102, poz. 651 ze zm.)