Z dniem 11 września 2013 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 września 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Agencję Rynku Rolnego związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu „Owoce w szkole” (Dz. U. poz. 1065) . Nowe przepisy określają szczegółowo m.in. zakres zadań realizowanych przez Agencję Rynku Rolnego związanych z wdrożeniem programu Unii Europejskiej "Owoce w szkole" oraz sposób i tryb realizacji tych zadań, jak również warunki uczestnictwa w programie. Program "Owoce w szkole" umożliwia udostępnienie określonych owoców i warzyw dzieciom uczęszczającym w roku szkolnym 2013/2014 do klas I-III szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, w dwóch okresach - od dnia 14 października 2013 r. do dnia 14 lutego 2014 r. oraz od dnia 3 lutego 2014 r. do dnia 20 czerwca 2014 r.

Zadania Agencji związane z realizacją programu "Owoce w szkole" obejmują m.in. przeprowadzanie kontroli administracyjnej wniosków o pomoc oraz kontroli na miejscu oraz gromadzenie i przetwarzanie danych w zakresie niezbędnym do monitorowania programu, przygotowanie sprawozdań zawierających wyniki przeprowadzonego monitorowania realizacji programu i kontroli na miejscu oraz przekazanie sprawozdania Komisji Europejskiej.

Zgodnie z treścią art. 19b ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 145, poz. 868, ze zm.) zatwierdzenia wnioskodawców objętych pomocą w ramach programu "Owoce w szkole" dokonuje dyrektor oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego. Wnioskodawcami mogą być szkoły podstawowe, ogólnokształcące szkoły muzyczne I stopnia, dostawcy lub dystrybutorzy produktów, organizacje występujące w imieniu placówek oświatowych lub organu władz oświatowych oraz inne organy publiczne lub instytucje prywatne odpowiedzialne za zarządzanie dystrybucją owoców i warzyw.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia szkoła podstawowa może uczestniczyć w programie w charakterze wnioskodawcy (gdy zamierza samodzielnie pozyskiwać i udostępniać owoce i warzywa dzieciom) lub jedynie w charakterze odbiorcy owoców i warzyw dostarczanych przez zatwierdzonych dostawców. Szkoła zamierzająca brać udział w programie jedynie jako odbiorca powinna zgłosić zamiar uczestnictwa w programie do oddziału terenowego Agencji. W celu realizacji programu dostawcy, którzy uzyskali zatwierdzenie, powinni zawrzeć ze szkołami zamierzającymi wystąpić w charakterze odbiorców umowy nieodpłatnego dostarczania owoców i warzyw w celu udostępnienia ich dzieciom. Szkoła może zawrzeć umowę jedynie z jednym dostawcą.

Program "Owoce w szkole" realizowany jest od roku szkolnego 2009/2010. W zeszłym roku objęto nim 950 tys. dzieci. W obecnym roku z programu skorzystać może nawet 1, 163 mln uczniów.

Przydatne materiały:
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 września 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Agencję Rynku Rolnego związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu „Owoce w szkole” (Dz. U. poz. 1065)