Senacki projekt nowelizacji ustawy o referendum lokalnym zakłada, iż w art. 2 zamieszczono by enumeratywny katalog spraw, w zakresie których mieszkańcy mogliby wypowiadać się w drodze referendum, tj.
- odwołania organu stanowiącego j.s.t., a w przypadku gmin – także wójta (burmistrza, prezydenta miasta)
- samoopodatkowania się mieszkańców gminy
- sposobu rozstrzygania sprawy dotyczącej tej wspólnoty (w zakresie zadań i kompetencji organów danej j.s.t.)
- istotnych spraw dotyczących społecznych, gospodarczych lub kulturowych więzi łączących wspólnotę.

Zmiana ta podyktowana jest wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego (K 30/02), który wskazał, iż w ustawie brak jest jednoznacznie określonych przesłanek przeprowadzenia referendum opiniodawczego bądź konsultacyjnego.

W stanowisku Rady Ministrów zaznaczono, iż propozycja zmian prowadzi do powtórzenia w ustawie przepisów dotyczących samoopodatkowania mieszkańców gminy. Regulacje w tej sprawie są już bowiem zawarte w art. 7 ustawy.

Ponadto wskazano, iż brak jest uzasadnienia, by referendum w sprawie odwołania organów gminy nie będącej miastem na prawach powiatu mogło być przeprowadzone jedynie na wniosek co najmniej 15% mieszkańców uprawnionych do głosowania. Obecnie limit ten wynosi 10%.

W opinii Rady Ministrów projekt zmian jest interesujący, jednak wymaga poprawek i zmian w drodze prac legislacyjnych.