Pytanie pochodzi z programu Serwis Budowlany .

Kto będzie stroną tego postępowania w przypadku wszczęcia postępowania nieważnościowego decyzji wznowieniowej organu I instancji o odmowie uchylenia decyzji o pozwolenie na budowę?


Czy tylko strony postępowania wznowieniowego wymienione w decyzji organu I instancji o odmowie uchylenia decyzji X?


Czy należy ustalić strony postępowanie w odniesieniu do decyzji o pozwolenie na budowę dotyczącej przebudowy drogi?


Czyli stronami będą właściciele nieruchomości leżące wzdłuż drogi przebudowanej?

Odpowiedź

Stronami postępowania nieważnościowego powinny być w pierwszej kolejności osoby, które uczestniczyły w postępowaniu głównym zakończonym pozwoleniem na budowę lub ich następcy prawni.

Uzasadnienie

Stronami postępowania nieważnościowego powinny być w pierwszej kolejności osoby, które uczestniczyły w postępowaniu głównym zakończonym pozwoleniem na budowę lub ich następcy prawni. A zatem właściciele nieruchomości usytuowanych wzdłuż drogi przebudowanej, pozostających w zakresie oddziaływania obiektu, których właściciele byli stronami postępowania o pozwolenie na budowę, powinni być stronami postępowania o stwierdzenie nieważności tej decyzji.


Okoliczność, że wznowione zostało jednocześnie postępowanie w sprawie tego pozwolenia na budowę nie wpływa na sposób ustalania kręgu stron w postępowaniu o stwierdzenie nieważności.


Pytanie pochodzi z  programu Serwis Budowlany .