Pełnoletniemu wychowankowi rodziny zastępczej przyznano pomoc na kontynuowanie nauki w listopadzie 2011 r. w oparciu o przepisy ustawy o pomocy społecznej. Dochód marcowy wychowanka przekroczył kryterium dochodowe uprawniające do otrzymywania pomocy na kontynuowanie nauki. W związku z tym z dniem 1 kwietnia 2012 r. uchylono decyzję, o której mowa powyżej, a tym samym odmówiono pomocy na kontynuowanie nauki.


W czerwcu 2012 r. wychowanie ponownie złożył wniosek o przyznanie pomocy na kontynuowanie nauki na podstawie art. 240 ust. 3 znowelizowanej ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Czy w związku z powyższym pomoc powinna zostać przyznana?

Jeżeli tak, to czy w wysokości wynikającej z ustawy o pomocy społecznej (art. 89 ust. 1 i 2), czy z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (art. 146 ust. 2)?

Czy pomoc powinna zostać przyznana w trybie ustawy o pomocy społecznej, w tym rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie udzielania pomocy na zagospodarowanie, kontynuowanie nauki?

Na jaki pomoc winna zostać przyznana (rok akademicki lub na czas nauki, nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia)?

Odpowiedź

Jeżeli odmówiono przyznania pomocy z powodu przekroczenia kryterium dochodowego, a osoba spełnia warunki przewidziane ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej winna jej zostać przyznana pomoc w oparciu o nową regulację.

Uzasadnienie

W dniu 9 czerwca 2011 r. Sejm RP ostatecznie uchwalił ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887) - dalej u.w.r.s.p.z. Zgodnie z art. 251 weszła ona w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. za wyjątkiem niektórych jej przepisów, których wejście w życie odroczono w czasie.

Zgodnie z art. 240 u.w.r.s.p.z. do pomocy dla osób usamodzielnianych, które przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy opuściły rodzinę zastępczą albo placówkę opiekuńczo-wychowawczą, albo pobierają pomoc przyznaną im na podstawie art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.), stosuje się przepisy dotychczasowe. Do okresów pobytu w pieczy zastępczej, o których mowa w art. 141 ust. 1, zalicza się również okresy pobytu przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy w rodzinie zastępczej, placówce opiekuńczo-wychowawczej, domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz w schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii, zapewniającym całodobową opiekę, i młodzieżowym ośrodku wychowawczym, jeżeli orzeczenie sądu o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej nie zostało uchylone.

Z dniem 8 czerwca 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 27 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw z (Dz. U. Nr 98, poz. 579), która do art. 240 u.w.r.s.p.z. dodała ustęp 3. Osoby, którym na podstawie dotychczasowych przepisów odmówiono prawa do pomocy na kontynuowanie nauki z powodu nieprzebywania na terytorium RP albo niespełnienia kryterium dochodowego, nabywają prawo do tej pomocy, jeżeli spełniają warunki określone w niniejszej ustawie.

Z powyższego wynika, iż jeżeli osoba miała wydaną decyzję odmowną, a spełniłaby warunki wynikające z ustawy mogłaby uzyskać pomoc na nowych zasadach tj. na zasadach u.w.r.s.p.z.