W przypadku zlecania organizacjom pozarządowym drobnych zadań publicznych samorządy będą mogły zrezygnować z otwartych konkursów ofert. Jest to jedna ze zmian wynikających z wchodzącej w życie 12 marca 2010 r. nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego .

Nowa ustawa ma na celu poprawienie współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego a organizacjami pożytku publicznego. Każde zadanie o charakterze lokalnym, którego finansowanie nie przekroczy 10 tys., a czas wykonania 90 dni, będzie mogło zostać przekazane, bez potrzeby przeprowadzenia otwartego konkursu ofert, organizacjom pożytku publicznego. Ważne jest jednak, aby łączna kwota przekazana w ten sposób danej organizacji nie przekroczyła 20 tys. zł rocznie. Jednocześnie nie może być ona większa niż 20 proc. całej puli pieniężnej przekazanej przez samorządy takim organizacjom na realizację zadań publicznych.

Pominięcie trybu konkursowego w zlecaniu zadań, będzie możliwe również w przypadku klęski żywiołowej bądź katastrofy naturalnej. Z opcji tej skorzystać będzie mógł rząd w razie ochrony życia ludzi oraz minister spraw wewnętrznych, w przypadkach dotyczących zadań z zakresu ochrony ludności i ratownictwa.

Nowelizacja zakłada również możliwość uchwalania samorządowych wieloletnich programów współpracy z organizacjami pozarządowymi. Uchwalenie takiego długoterminowego programu ma charakter fakultatywny, w przeciwieństwie do programów rocznych, które są obowiązkowe.

Ciekawym rozwiązaniem jest również możliwość powołania wojewódzkich, powiatowych i gminnych rad działalności pożytku publicznego. Rady powołane z inicjatywy organizacji pozarządowych powinny stanowić świetne forum wymiany poglądów dla reprezentantów sektora publicznego oraz administracji samorządowej.


Opracowanie: Karol Kozłowski, RPE WKP
Źródło: Rzeczpospolita z dnia 12  marca 2010 r