Decyzje w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym lub wojewódzkim wydawane są natomiast przez wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) w uzgodnieniu z marszałkiem województwa. Oznacza to, że wójt (burmistrz lub prezydenta miasta) może wydać wskazaną decyzję dopiero po uzgodnieniu jej treści z marszałkiem województwa. Zakres przedmiotowego uzgodnienia obejmuje projektowaną treść decyzji lokalizacyjnej, a dotyczy w szczególności warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy. 

Pełna treść artykułu dostępna jest w serwisie ABC Budownictwo>>>