Czy przy postępowaniach wszczętych w sprawie wydania nowych decyzji organ powinien żądać od strony dostosowania złożonych wniosków do nowego katalogu odpadów?


Odpowiedź:

Po dniu 1 stycznia 2015 r. w trakcie trwającego postępowania organ może żądać dostosowania wniosku w zakresie wskazania kodów odpadów, jakimi ma zamiar gospodarować wnioskodawca, zgodnie z kodami ustalonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1923) – dalej r.k.o. (jeżeli występują jakieś niezgodności kodów).


Gdyby tylko wnioskodawca przytoczył uchylone rozporządzenie, to nie ma potrzeby wzywać go do dostosowania wniosku przez wskazanie obowiązującego aktu, natomiast organ w decyzji może zaznaczyć, że od dnia 1 stycznia 2015 r. obowiązuje r.k.o.


Jeżeli postępowanie zostało już zakończone, organ takiej możliwości nie ma, jednakże powinien to uczynić przedsiębiorca w przypadku, gdy z r.k.o. wynikają różnice w stosunku do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) - dalej r.k.o. z 2001 r. Jeżeli organ w decyzji wskazał r.k.o. z 2001 r., ale kody odpadów odpowiadają obowiązującemu r.k.o., wnioskodawca nie musi zwracać się o zmianę decyzji przez wpisanie obowiązującego aktu.

Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.