Nowelizacja wzbudziła niemałe kontrowersje nie tylko wśród polityków, ale również w społeczeństwie, na skutek przyjęcia przez Sejm senackiej poprawki do nowelizacji ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm., dalej: u.d.i.p. ), zgodnie z którą możliwe będzie ograniczenie prawa do informacji publicznej ze względu na "ochronę ważnego interesu gospodarczego państwa" w dwóch przypadkach - gdy osłabiałoby to pozycję państwa w negocjacjach np. umów międzynarodowych lub w ramach Unii Europejskiej oraz by chronić interesy majątkowe państwa w postępowaniach przed sądami czy trybunałami.

Podstawowym celem projektowanych zmian jest jednak wprowadzenie do krajowego porządku prawnego nowego (piątego) trybu dostępu do informacji publicznej oraz zasad ponownego wykorzystywania informacji publicznych, które zostały określone w dyrektywie 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. dotyczącej ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, tj. 29 grudnia 2011 r. z wyjątkiem przepisów dotyczących centralnego repozytorium informacji publicznej, które wejdą w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia, tj. 29 września 2012 r.

Więcej o nowelizacji pisaliśmy tu

Przydatne materiały:
 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 204, poz. 1195)